Rádiové spektrum

TIP: Chcete získat průkaz odborné způsobilosti nebo individuální oprávnění k využívání kmitočtů, či požádat o prodloužení platnosti stávajícího průkazu? Máme pro vás ucelený přehled, co je k tomu potřeba. Hodit se mohou i interaktivní formuláře.

Rádiovým spektrem se podle zákona zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon“) rozumějí elektromagnetické vlny o kmitočtu od 9 kHz do 3 000 GHz, šířené prostorem bez zvláštního vedení.

Využívání rádiového spektra se na mezinárodní úrovni řídí Radiokomunikačním řádem Mezinárodní telekomunikační unie ITU. Radiokomunikační řád ITU je v České republice aplikován Plánem přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka), který určuje přidělení kmitočtových pásem jednotlivým radiokomunikačním službám.

Na plán přidělení navazuje plán využití rádiového spektra, ve kterém ČTÚ stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami.

Při kmitočtovém plánování vychází ČTÚ rovněž z právních předpisů Evropské komise a z rozhodnutí a doporučení Konference evropských správ pošt a telekomunikací (CEPT).

Pro využívání rádiových kmitočtů a provozování jakýchkoliv rádiových vysílacích zařízení vyplývají ze zákona pro provozovatele a účastníky bezdrátových sítí tyto základní povinnosti:

  1. Využívat kmitočty lze jen na základě individuálního nebo všeobecného oprávnění (§ 9 a násl.; § 17 a násl. zákona).
  2. Zařízení musí splňovat stanovené technické požadavky (§ 73 a násl. zákona).
  3. Pro obsluhu zařízení v leteckém a lodním provozu, zařízení v pásmu krátkých vln a zařízení pro amatérskou radiokomunikační službu je navíc zapotřebí průkaz odborné způsobilosti.

Přehledné informace o rozdělení rádiových kmitočtů a využívání jednotlivých kmitočtových pásem najdete na adrese:

 

Top