Uzavřené smlouvy

Český telekomunikační úřad uveřejňuje smlouvy podléhající uveřejnění podle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, na profilu zadavatele.

Smlouvy s hodnotou předmětu plnění 50 tis. Kč bez daně z přidané hodnoty a vyšší uveřejňuje Český telekomunikační úřad v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v Registru smluv v rámci Portálu veřejné správy.

Podobný obsah

Top