Povinné informace

Poslední aktualizace provedena dne: 06.05.2021

INFORMACE ZVEŘEJŇOVANÉ O POVINNÉM SUBJEKTU

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a struktuře stanovené vyhláškou č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.

Žadatelé o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. mají možnost pořízení kopie zveřejňovaných informací (§ 5 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.) a dále mají rovněž možnost získat tyto informace v sídle Úřadu nebo na odborech pro oblasti.

Označení a uvozovací text  Obsah položky

1.

Název

Český telekomunikační úřad

2.

Důvod a způsob založení

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) byl zřízen zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) ke dni 1. května 2005 jako ústřední správní úřad pro výkon státní správy ve věcech stanovených zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb.

Úřad je právním nástupcem Českého telekomunikačního úřadu, který byl jako samostatný správní úřad zřízen zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ke dni 1. července 2000.

Vzniku Úřadu předcházelo historicky významné období podstatných změn v telekomunikacích, kdy byl Úřad součástí různých ministerstev. Na základě zákona č. 474/1992 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky, a ústavního zákona č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem ČSFR, byl rozhodnutím ministra hospodářství České republiky k 1. lednu 1993 zřízen Český telekomunikační úřad jako 6. sekce Ministerstva hospodářství, v jehož působnosti byly telekomunikace do 31. října 1996. Od 1. listopadu 1996 přešly veškeré kompetence této sekce do působnosti Ministerstva dopravy a spojů, kde byly vykonávány až do 30. června 2000.

3.

Organizační struktura

Sídlem Úřadu je Praha. Úřad vykonává působnost prostřednictvím útvarů, tj. sekcí, odborů a samostatných oddělení.
Odbory pro oblast jihočeskou, západočeskou, severočeskou, východočeskou, jihomoravskou a severomoravskou jsou jako dislokovaná pracoviště umístěny mimo Prahu.

Úřad má pětičlennou Radu Úřadu (dále jen „Rada“). Jeden z členů Rady je předsedou Rady. Členy Rady a jejího předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu. Funkční období členů Rady je pět let. Každý rok je jmenován jeden člen Rady.
Do funkce předsedy Rady je člen Rady jmenován na dobu zbývající do konce jeho členství v Radě, nejvýše však na dobu tří let.

Organizační strukturu Úřadu naleznete zde.

Úřad jako jiný ústřední orgán státní správy má samostatnou kapitolu ve státním rozpočtu. Úřad je účetní jednotkou.

4.

Kontaktní spojení

 

4.1 

Kontaktní poštovní adresa

Poštovní adresa
poštovní přihrádka 02,
225 02 Praha 025

4.2

Adresa úřadovny
pro osobní návštěvu

Ústředí

Český telekomunikační úřad

Sídlo
Sokolovská 219 (metro B, stanice Vysočanská)
Praha 9

Tisk
Sokolovská 219 (metro B, stanice Vysočanská)
Praha 9

Odbory pro oblasti

ČTÚ – odbor pro oblast Praha
Sokolovská 219
Praha 9
Poštovní adresa
poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025

ČTÚ – odbor pro jihočeskou oblast
L. B. Schneidera 2306/34
370 01 České Budějovice

ČTÚ – odbor pro západočeskou oblast
Husova 2727/10
poštovní přihrádka 273
305 73 Plzeň

ČTÚ – odbor pro severočeskou oblast
Mírové náměstí 3097/37
400 01 Ústí nad Labem

ČTÚ – odbor pro východočeskou oblast
Velké náměstí 1
500 03 Hradec Králové

ČTÚ – odbor pro jihomoravskou oblast
Šumavská 35
602 00 Brno

ČTÚ – odbor pro severomoravskou oblast
Havlíčkovo nábřeží 2728/38
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Komise pro zkoušky odborné způsobilosti
• omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby

Čechy
Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní adresa
poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025

Morava a Slezsko
Havlíčkovo nábřeží 2728/38
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

4.3

Úřední hodiny

Úřední dny a hodiny

Úřední dny a hodiny, ve kterých je otevřena podatelna ČTÚ, kde je možno odevzdat podání

pondělí, středa 7.45 – 17.00 hod.
úterý, čtvrtek   7.45 – 16.15 hod.
pátek              7.45 – 14.45 hod.

Úřední dny a hodiny pro veřejnost, ve kterých je možno u ČTÚ učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu

pondělí 8.00 – 17.00 hod.
středa  8.00 – 17.00 hod.

Úřední dny a hodiny pro veřejnost odborů pro oblasti, ve kterých je možno u ČTÚ učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu

pondělí 8.00 – 11.00 hod.   12.00 – 17.00 hod.
středa  8.00 – 11.00 hod.   12.00 – 17.00 hod.

4.4

Telefonní čísla

Ústředí

4.5

Čísla faxu

Český telekomunikační úřad
Telefon: 224 004 111
Fax: 224 004 830

Tisk
Telefon: 224 004 873
Mobil: 773 600 866
Fax: 224 004 811

Odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb
Telefon: 224 004 761
Fax: 224 004 820

Odbor ekonomické regulace
Telefon: 224 004 651
Fax: 224 004 821

Odbor kontroly a ochrany spotřebitele
Telefon: 224 004 688
Fax: 224 004 826

Odbor správy kmitočtového spektra
Telefon: 224 004 661
Fax: 224 004 823

• rozhlasová služba (rozhlasové a televizní vysílání)
  Telefon: 224 004 699

• pevná služba
  Telefon: 224 004 676

• pozemní pohyblivá služba
  Telefon: 224 004 660

• amatérská radiokomunikační služba
  Telefon: 224 004 725

• družicová služba
  Telefon: 224 004 673, 224 004 709

• letecká a námořní služba
  Telefon: 224 004 660
  Fax: 224 004 824

• správa poplatků
  Telefon: 224 004 674

Odbory pro oblasti

ČTÚ – odbor pro oblast Praha
Telefon: 224 004 503
Fax: 224 004 828

ČTÚ – odbor pro jihočeskou oblast
Telefon: 386 104 111
Fax: 386 104 120

ČTÚ – odbor pro západočeskou oblast
Telefon: 377 925 911
Fax: 377 236 693

ČTÚ – odbor pro severočeskou oblast
Telefon: 475 309 311
Fax: 475 210 572

ČTÚ – odbor pro východočeskou oblast
Telefon: 495 279 311
Fax: 495 279 315

ČTÚ – odbor pro jihomoravskou oblast
Telefon: 541 428 611
Fax: 541 428 631

ČTÚ – odbor pro severomoravskou oblast
Telefon: 595 138 551
Fax: 595 138 568

Komise pro zkoušky odborné způsobilosti

• všeobecný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby

• všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby (GOC)

• omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby (ROC)

• všeobecný průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby
  (pro námořní pohyblivou službu a vnitrozemské vodní cesty)

• omezený průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby
  (pro námořní pohyblivou službu v pobřežních cestách
  a vnitrozemské vodní cesty)

• průkaz pozemního radiotelegrafisty

• všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby (LRC)

• omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby (SRC)

Telefon: 224 004 708
Fax: 224 004 824

Komise pro zkoušky odborné způsobilosti

• omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby

Čechy
Telefon: 224 004 504
Fax: 224 004 828

Morava a Slezsko
Telefon: 595 138 551
Fax: 595 138 568

Komise pro zkoušky odborné způsobilosti

• průkaz HAREC operátora třídy A

• průkaz NOVICE operátora třídy N

Telefon: 224 004 725
Fax: 224 004 823

4.6

Adresa internetové
stránky

www.ctu.cz

4.7

Adresa
e-podatelny

Ústředí

Elektronická adresa:
podatelna@ctu.cz

V provozu jsou elektronické podatelny na jednotlivých oblastních pracovištích, které jsou určeny pouze pro hromadná podání návrhů na rozhodování sporů o plnění povinnosti k peněžitému plnění, subjekty podnikajícími v elektronických komunikacích.

Odbory pro oblasti

ČTÚ – odbor pro oblast Praha
podatelna.praha@ctu.cz

ČTÚ – odbor pro jihočeskou oblast
podatelna.ceske.budejovice@ctu.cz

ČTÚ – odbor pro západočeskou oblast
podatelna.plzen@ctu.cz

ČTÚ – odbor pro severočeskou oblast
podatelna.usti.nad.labem@ctu.cz

ČTÚ – odbor pro východočeskou oblast
podatelna.hradec.kralove@ctu.cz

ČTÚ – odbor pro jihomoravskou oblast
podatelna.brno@ctu.cz

ČTÚ – odbor pro severomoravskou oblast
podatelna.ostrava@ctu.cz

 

Možnosti elektronického podání:

 1. Prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na adresu podatelna@ctu.cz
 2. Prostřednictvím datové schránky (identifikátor a9qaats)
 3. Na technickém nosiči dat (CD). Nosič můžete doručit do podatelny Českého telekomunikačního úřadu, Sokolovská 219, Praha 9 nebo podatelen odborů pro oblasti ČTÚ v úřední dny a hodiny, ve kterých jsou podatelny ČTÚ otevřeny.

 

 

Protikorupční elektronická adresa:
korupce@ctu.cz

Český telekomunikační úřad zprovoznil protikorupční e-mailovou adresu. Vedle ústních, písemných, telefonických podání a elektronických podání došlých na elektronickou podatelnu Českého telekomunikačního úřadu, tak mohou občané rovněž hlásit případy podezření na spáchání korupce nebo podvodu zaměstnancem Českého telekomunikačního úřadu i prostřednictvím této e-mailové adresy.

4.8

Další elektronické
adresy

Tisk
tisk@ctu.cz

5.

Případné platby
lze poukázat

Bankovní spojení

 

Druh poplatku Banka:
ČNB, pobočka
Číslo účtu
Poplatky za přidělená čísla Praha 19-4422091/0710
Správní poplatky - oprávnění k využívání čísel Praha 3711-4422091/0710
Poplatky za rádiové kmitočty Praha 19-60426011/0710
Správní poplatky - oprávnění k využívání rád. kmitočtů Praha 3711-60426011/0710
Správní poplatky
odbor pro oblast Praha
Praha 3711-5920041/0710
Pokuty ve správním řízení
odbor pro oblast Praha
Praha 3754-5920041/0710
Správní poplatky
odbor pro jihočeskou oblast
České Budějovice 3711-921301/0710
Pokuty ve správním řízení
odbor pro jihočeskou oblast
České Budějovice 3754-921301/0710
Správní poplatky
odbor pro západočeskou oblast
Plzeň 3711-23020311/0710
Pokuty ve správním řízení
odbor pro západočeskou oblast
Plzeň 3754-23020311/0710
Správní poplatky
odbor pro severočeskou oblast
Ústí nad Labem 3711-5927411/0710
Pokuty ve správním řízení Ústí nad Labem 3754-5927411/0710
Správní poplatky
odbor pro východočeskou oblast
Hradec Králové 3711-3520511/0710
Pokuty ve správním řízení
odbor pro východočeskou oblast
Hradec Králové 3754-3520511/0710
Správní poplatky
odbor pro jihomoravskou oblast
Brno 3711-36527621/0710
Pokuty ve správním řízení
odbor pro jihomoravskou oblast
Brno 3754-36527621/0710
Správní poplatky
odbor pro severomoravskou oblast
Ostrava 3711-6823761/0710
Pokuty ve správním řízení
odbor pro severomoravskou oblast
Ostrava 3754-6823761/0710
Poplatky za poskytnutí informace
podle zákona č. 106/1999 Sb.
Praha 19-725001/0710

Platby je možno provést bezhotovostním způsobem ve prospěch uvedených účtů nebo poštovními poukázkami, které jsou k dispozici na příslušných odborech.

Konstantní a variabilní symbol je třeba dohodnout u každé konkrétní platby s příslušným odborem

6.

IČO

Identifikační číslo osoby:
70 10 69 75

7.

DIČ

Daňové identifikační číslo:
CZ70 10 69 75

8.

Dokumenty

  – 

8.1

Seznamy hlavních
dokumentů

Další důležité dokumenty vydané Úřadem:

Statut Českého telekomunikačního úřadu a jeho dodatky

Výroční zprávy

 

A) Elektronické komunikace:

1. Opatření obecné povahy

2. Síťové plány

3. Rozhodnutí o ceně

4. Všeobecná oprávnění

5. Plán využití rádiového spektra 

 

B) Poštovní služby:

Zpráva o plnění povinností České pošty, s.p. v oblasti základních služeb

8.2

Rozpočet

Údaje o rozpočtu Úřadu v letech 2013 - 2020 naleznete v následujících tabulkách:
Ukazatele kapitoly ČTÚ v roce 2013, Ukazatele kapitoly ČTÚ v roce 2014, Ukazatele kapitoly ČTÚ v roce 2015, Ukazatele kapitoly ČTÚ v roce 2016, Ukazatele kapitoly ČTÚ v roce 2017, Ukazatele kapitoly ČTÚ v roce 2018, Ukazatele kapitoly ČTÚ v roce 2019, Ukazatele kapitoly ČTÚ v roce 2020

8.3 Bezpečnost a krizové řízení Typový plán "Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací"
8.4 Osobní údaje

Informace o zpracování osobních údajů v podmínkách Českého telekomunikačního úřadu

9.

Žádosti
o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace naleznete zde.

10.

Příjem žádostí
a dalších podání

Informace o místě a způsobu, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob naleznete zde.

Ve věcech újmy způsobené úřední činností postupuje ČTÚ v souladu s Desaterem dobré správy (zde).

11.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí vydanému v prvním stupni správního řízení má účastník právo do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí podat rozklad. Rozklad se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal. O rozkladu rozhoduje předseda Rady ČTÚ, pokud nerozhodoval v prvním stupni nebo Rada ČTÚ, pokud v prvním stupni předseda Rady rozhodoval.

Informace o způsobech podání naleznete zde.

ČTÚ nemá předepsány žádné formuláře pro opravné prostředky. Z opravného prostředku jako podání ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí rozklad dále obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

12.

Formuláře

Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem naleznete zde.

13.

Popisy
postupů – návody
pro řešení
životních situací

Popisy postupů – návody na řešení životních situací naleznete:

1. na stránkách Úřadu www.ctu.cz v sekci „Jak postupovat…“,

2. prostřednictvím Portálu veřejné správy České republiky na:
www.portal.gov.cz v sekci „Životní situace“.

14.

Předpisy

  – 

14.1 

Nejdůležitější
používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje:

Zákony

Nařízení vlády

Vyhlášky

Nařízení EU

Rozhodnutí EU

Směrnice EU

Doporučení EU

Zákony, nařízení vlády a vyhlášky jsou přístupné prostřednictvím Sbírky zákonů nebo v úředních hodinách v sídle Úřadu (Sokolovská 219, Praha 9) na odboru legislativním a právním.

Nařízení EU a rozhodnutí EU jsou přístupné prostřednictvím EUR-Lex – Úřední věstník nebo v úředních hodinách v sídle Úřadu (Sokolovská 219, Praha 9) na odboru legislativním a právním.

14.2

Vydané právní
předpisy

Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti Českého telekomunikačního úřadu:

I. Prováděcí právní předpisy k zákonu č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 486/2005 Sb.,
  kterou se stanoví výše a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby
 • Vyhláška č. 290/2007 Sb.,
  o úhradě nákladů na databázi údajů pro potřeby tísňového volání
 • Vyhláška č. 163/2008 Sb.,
  o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání
 • Vyhláška č. 318/2010 Sb.,
  kterou se stanoví forma evidence provozních a lokalizačních údajů a způsob jejího předávání Českému telekomunikačnímu úřadu
 • Vyhláška č. 360/2010 Sb.,
  kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání
 • Vyhláška č. 22/2011 Sb.,
  o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech
 • Vyhláška č. 241/2012 Sb.,
  o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel k zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů
 • Vyhláška č. 242/2012 Sb.,
  o stanovení rozsahu a formy předávané informace o narušení bezpečnosti a ztrátě integrity sítě
 • Vyhláška č. 134/2012 Sb.,
  o stanovení rozsahu položkového vyúčtování ceny
 • Vyhláška č. 135/2012 Sb.,
  o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby

II. Prováděcí právní předpisy k zákonu č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 432/2012 Sb.,
  o způsobu vedení evidence výnosů a příjmů provozovatele, který poskytuje poštovní služby nebo zajišťuje zahraniční poštovní služby
 • Vyhláška č. 433/2012 Sb.,
  o stanovení obsahu, formy a způsobu uveřejnění informací o výsledcích poskytování a zajišťování základních služeb a vyhodnocení plnění parametrů kvality
 • Vyhláška č. 434/2012 Sb.,
  o stanovení vzoru formuláře oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb
 • Vyhláška č. 464/2012 Sb.,
  o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování
 • Vyhláška č. 465/2012 Sb.,
  o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence
 • Vyhláška č. 466/2012 Sb.,
  o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby

Vyhlášky jsou přístupné prostřednictvím Sbírky zákonů nebo v úředních hodinách v sídle Úřadu (Sokolovská 219, Praha 9) na odboru legislativním a právním.

15.

Úhrady
za poskytování
informací

  – 

15.1

Sazebník úhrad
za poskytování
informací

Sazebník úhrad za poskytování informací a s tím spojených služeb naleznete zde.

15.2

Usnesení
nadřízeného orgánu
o výši úhrad
za poskytnutí
informací

Nadřízený orgán Úřadu v dosavadní praxi nerozhodoval o stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., neboť žádné takové podání mu nebylo doručeno ani postoupeno. S ohledem na uvedené není proto k dispozici ani žádné rozhodnutí podle § 16a odst. 7 zákona.

16.

Licenční smlouvy

  – 

16.1

Vzory licenčních
smluv

  – 

16.2

Výhradní licence

  – 

17.

Výroční zpráva
podle zákona
č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávu Úřadu o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. naleznete zde.

Údaje o činnosti Úřadu v oblasti poskytování informací jsou začleněny rovněž do obecné výroční zprávy Úřadu, kterou naleznete v sekci O ČTÚ – Výroční zprávy.

 

Top