Aktuální témata

 • Český telekomunikační úřad oznamuje, že předseda Rady ČTÚ rozhodl o stažení návrhu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 174–230 MHz z veřejné konzultace. Více zde

 • Úřad upozorňuje na sdělení CSIRT.CZ, které varuje uživatele mobilních služeb, že jsou aktuálně rozesílané SMS, které odkazují na webové stránky s nabídkou údajného neomezeného datového tarifu.

 • Návodné video demonstruje způsob a možnosti práce s formulářem typu ART pro jeho standardní vyplnění včetně vyplňování geografické přílohy. Video ke zhlédnutí naleznete zde. Podrobnější informace jsou k dispozici zde včetně návodných pokynů, přehledu nejčastějších dotazů, vzoru formuláře a datové věty. V případe specifických dotazů mohou podnikatelé využít uvedené kontakty.

 • Chcete podat stížnost na marketingový hovor, který považujete za neoprávněný? Více informací zde.

 • Transpozicí Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972, tzv. Evropského kodexu pro elektronické komunikace, byla do zákona o elektronických komunikacích začleněna právní úprava změny poskytovatele služby přístupu k internetu. Český telekomunikační úřad připravil grafický návod se stručným popisem jednotlivých kroků a s možností zjištění dalších podrobnějších informací. Návod poradí účastníkům služeb, kteří chtějí změnit svého dosavadního poskytovatele, jakým způsobem postupovat, aby tento proces proběhl úspěšně a bez komplikací.

 • Skupina pro politiku rádiového spektra (Radio Spectrum Policy Group) přijala k veřejné konzultaci text Opinion RSPG on the ITU-R World Radiocommunication Conference 2023, který formuluje návrhy doporučení společného postupu členských států Unie u vybraných bodů programu konference WRC 2023. Výstupem konference je zejména pravidelná aktualizace Radiokomunikačního řádu, který stanovuje základní pravidla využívání rádiového spektra radiokomunikačními službami. Pravidla usnadňují využívání spektra mezi státy navzájem. Návrhy připomínek lze uplatnit na https://rspg-spectrum.eu/public-consultations/ do 12. srpna 2022.

 • ČTÚ informoval v souvislosti s vydáním přímo účinného nařízení Rady (EU) 2022/350, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině o povinnosti zákazu šíření obsahu vytvořeného nebo vysílaného subjekty uvedenými v příloze XV tohoto nařízení zde a v monitorovací zprávě. Více informací naleznete ZDE.

 • Český telekomunikační úřad (ČTÚ) dlouhodobě sleduje vývoj v pásmu 2,4 GHz až 71 GHz při provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat (RLAN). ČTÚ zaznamenal při kontrolách v posledním období (rok 2021) výrazný nárust počtu porušení podmínek využívání kmitočtů a provozování zařízení dle všeobecného oprávnění č. VO-R/12/11.2021-11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz. Více jak 80 % kontrol odhaluje taková porušení ze strany provozovatelů RLAN, která následně vedou k přestupkovým řízením a sankcím. Více informací ZDE.

 • ČTÚ opakovaně po obdržení připomínek k první konzultaci záměru zahajuje veřejnou konzultaci k upravenému záměru neuložit povinnost poskytování základní služby dodání poštovních zásilek do 2 kg vnitrostátně pro poštovní zásilky, jejichž rozměry přesahují 35,3 x 25 x 2 cm nebo hmotnost 1 kg, a dodání poštovního balíku do 10 kg vnitrostátně. Více informací ZDE.

 • Český telekomunikační úřad se omlouvá za zpoždění při zpřístupnění formuláře k oznamování podnikání (naleznete zde: https://www.ctu.cz/formulare) v jeho stávající kritizované podobě. Úřad si je vědom, že tato podoba formuláře není zcela optimální a je zatížena určitými nedostatky, které znesnadňují uživatelům jeho bezproblémové vyplnění. Více informací ZDE.

 • Český telekomunikační úřad je partnerem akce 5Gthon, zaměřené na chytrá řešení pro obce a města. Členem poroty a zároveň vystupujícím bude člen Rady ČTÚ Marek Ebert. Více informací ZDE.

 • Český telekomunikační úřad (ČTÚ) shrnuje nejdůležitější poznatky vývoje kvality služeb přístupu k internetu v pevném místě v ČR za období 2020 až 2021, které vycházely z veřejně dostupných dat (open dat) nástrojů Netmetr a nového nástroje ČTÚ-NetTest, který ČTÚ provozuje od 17. září 2021.

 • Český telekomunikační úřad před čtyřmi měsíci, 17. září 2021, spustil dlouho očekávaný veřejně dostupný měřicí nástroj NetTest (https://nettest.cz). Přinesl tím veřejnosti možnost otestovat kvalitu služby přístupu k internetu a usnadnil případnou reklamaci kvality poskytované služby, kdy skutečně dosahovaná rychlost neodpovídá rychlostem smluvně uvedeným. Více informací ZDE.

 • https://www.ctu.cz/elektronicky-sber-dat-esd-elektronicke-komunikacePo několika letech trvajících soudních sporů vydal Nejvyšší správní soud stanovisko rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 9. 2021 č.j. 8 As 70/2018 – 100, kterým poskytl jednoznačný výklad toho, co jsou poštovní služby a kdo je provozovatelem poštovních služeb. Více informací ZDE.

Uveřejňované
informace

Filtry a vyhledávání

Uveřejňované informace

Český telekomunikační úřad

Top