Elektronický sběr dat (ESD) — elektronické komunikace

 

Všeobecné informace

 

 • Podnikatelé v elektronických komunikacích (dále „podnikatelé“) mají povinnost odevzdávat Českému telekomunikačnímu úřadu (dále „Úřad“) na jeho žádost informace podle § 115 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále „Zákon“).
 • Povinnost předávat Úřadu informace v elektronické formě prostřednictvím elektronického výkaznictví, tj. prostřednictvím systému Elektronického sběru dat (dále „ESD“), je stanovena v článku 2 odst. 1 písm. c) všeobecného oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších změn a článku 2 odst. 2 písm. c) všeobecného oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10, kterým se stanoví podmínky k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků, ve znění pozdějších změn.

 • Povinnost odevzdat Úřadu požadované informace je splněna odevzdáním formulářů výhradně v elektronické formě prostřednictvím systému ESD, tedy nikoli jejich odesláním v písemné formě nebo prostřednictvím elektronické pošty.

 • ESD představuje elektronický přenos dat zabezpečeným protokolem prostřednictvím připravených formulářů. Systém ESD a příslušné elektronické formuláře jsou dostupné na webových stránkách Úřadu:
  https://monitoringtrhu.ctu.cz.
 • Po úspěšné registraci do systému ESD bude podnikatel pravidelně informován prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní adresu podnikatele o umístění nových formulářů a o termínech jejich odevzdání.

 • Formuláře jsou poprvé přidělovány vždy až za období začínající dnem, ke kterému podnikatel oznámil zahájení komunikační činnosti.
 • Informace potřebné pro statistické zjišťování v rámci státní statistické služby Úřad získává v zájmu minimalizace administrativní zátěže pro podnikatele z formulářů, které slouží současně pro sběr údajů pro provádění analýz relevantních trhů a mezinárodní vykazování.

 • Úřad předává získané informace mezinárodním organizacím, zejména institucím Evropské unie, nejčastěji pak Evropské komisi. Kodex evropské statistiky je dostupný zde.
 • Úřad v rámci pravidelného sběru dat nesbírá adresní údaje zákazníků podnikatelů v elektronických komunikacích. Pro potřeby mapování sítí nové generace v ČR Úřad potřebuje získat informace o vybavenosti adresních míst určeným typem infrastruktury. Jedná se o ekvivalent mapování připojení lokalit, resp. adresních míst k inženýrským sítím (voda, plyn, elektřina apod.).

  Oprávnění Úřadu ke sběru dat plyne z ustanovení § 115 Zákona, kde je stanoveno, že povinná osoba, tedy podnikatel v elektronických komunikacích, poskytne Úřadu na jeho žádost a v jím stanovené přiměřené lhůtě, formě a rozsahu úplné a pravdivé informace včetně finančních a údaje a podklady, které jsou nezbytné k plnění činností, k nimž je podle tohoto zákona Úřad příslušný. V souladu s § 115 odst. 2 Zákona povinná osoba předá Úřadu i informace, údaje a podklady, které obsahují osobní údaje, skutečnosti, které jsou předmětem obchodního tajemství, nebo skutečnosti, které jsou předmětem ochrany podle zvláštního právního předpisu.

  Se získanými údaji Úřad nakládá v souladu s právními předpisy, zejména Úřad klade důraz na správné zacházení s osobními údaji a obchodním tajemstvím.

Informace k vyplňování údajů do formulářů ART 

Formulář ART202 – Služby poskytované v elektronických komunikacích
Formulář BH20 ­– Geografické údaje o přípojných a distribučních optických sítích a jejich předávacích bodech
Top