Zákon o střetu zájmů

Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Základní dokumenty

 1. Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 2. Vyhláška č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb.
 3. Zákon č. 216/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 4. Zákon č. 158/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů
 5. Zákon č. 350/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
 6. Zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
 7. Zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 8. Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů

Uvedené právní předpisy lze vyhledat na stránkách Ministerstva vnitra České republiky v aplikaci Sbírka zákonů.

Podávání oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o

 • činnostech (§ 9 zákona),
 • majetku (§ 10 zákona),
 • příjmech, darech a závazcích (§ 11 zákona).

Oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích je veřejný funkcionář povinen činit po celou dobu výkonu funkce, a to vždy nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce, a to podle stavu ke dni ukončení výkonu funkce.

Oznámení se podávají v písemné podobě odboru personálnímu ČTÚ na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb.

Přestupky

Přestupku se dopustí veřejný funkcionář, který

 1. nepodal oznámení o osobním zájmu (o poměru k projednávané věci) podle § 8 zákona,
 2. nedodržel lhůtu k podání prohlášení podle § 9 až 12 zákona a nepodal jej ani v dodatečné lhůtě,
 3. uvedl zjevně nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje v prohlášení podle § 9 až 11 zákona a § 12 odst. 2 zákona,
 4. vykonával funkci nebo činnost, kterou tento zákon stanoví jako neslučitelnou s výkonem funkce veřejného funkcionáře.

Za tyto přestupky lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Informace o registru oznámení

Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede evidenční orgán, kterým je pro veřejné funkcionáře ČTÚ odbor personální.

Veřejnými funkcionáři ČTÚ jsou vedoucí zaměstnanci 2. až 4. stupně řízení podle § 124 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Registr je veden v listinné a elektronické podobě.

Nahlížení do registru v listinné podobě

Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

Registr je umístěn v budově ČTÚ, Sokolovská 58/219, Praha 9. Písemná žádost o nahlédnutí do registru musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu žadatele.

Žádost se podává osobně v úředních hodinách v budově ČTÚ, Sokolovská 58/219, Praha 9, na odboru personálním.

Nahlížení do registru v elektronické podobě

Nahlížení do registru oznámení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možné po přidělení uživatelského jména a přístupového hesla. Uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s internetovou adresou pro vstup do elektronického registru uděluje na základě podané žádosti evidenční orgán.

Přístupové údaje budou žadateli přiděleny po ověření žádosti a doručeny prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou nebo předány osobně.

Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF.

Sdělení o nepravdivých nebo neúplných skutečnostech

Každý má právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu, který registr vede, skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru. Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo.

Evidenční orgán, který se z dostupných informací dozví, že se veřejný funkcionář dopustil jednání, které má znaky přestupku, oznámí takovou skutečnost bezodkladně příslušnému orgánu státní správy podle zvláštního právního předpisu (§ 58 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Každý má právo oznámit orgánu státní správy svoje podezření, že veřejný funkcionář porušil povinnosti podle tohoto zákona (§ 67 zákona o přestupcích).

Kontakt

JUDr. Martina Samková
ředitelka odboru personálního
Český telekomunikační úřad
telefon: 224 004 607
e-mail: samkovam@ctu.cz

Top