Průkazy a zkoušky

Hlavní změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti od 1. 9. 2019

Dne 1. září 2019 nabývá účinnosti vyhláška č. 120/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti.

Mezi hlavní změny v námořní pohyblivé službě spadají následující opatření:
 1. Současný omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé radiotelefonní služby (OFN) již nebude vydáván. Místo tohoto průkazu budou k dispozici dva nové průkazy odborné způsobilosti:
  • Průkaz pro obsluhu lodních stanic pro pásmo VKV v příbřežní plavbě bez použití prvků systému GMDSS (průkaz OFP). Jedná se tedy o průkaz pro obsluhu pouze lodních stanic, hojně využívaných turisty při příbřežních plavbách do 20 NM od pobřežní linie.
  • Průkaz pro obsluhu stanic na vnitrozemských vodních cestách (průkaz OFV), Průkaz OFV platí pro obsluhu lodních stanic na vnitrozemských vodních cestách členských států úmluvy RAINWAT.
 2. Součástí zkoušky k získání průkazu OFP bude rovněž ústní zkouška, která bude v sobě zahrnovat znalosti komunikace v anglickém jazyce (ověření základních znalosti námořní frazeologie). Bude se jednat o ověření navázání rádiového spojení, tvorbu tísňové, pilností a bezpečností komunikace a správné použití mezinárodní hláskovací abecedy. Podrobnosti k ústní zkoušce bude možné nalézt v osnovách ústní zkoušky.
 3. K získání průkazu OFV bude postačovat složení písemného testu. Pro obsluhu říční pobřežní stanice je nutno mít průkaz VFN (viz bod 5.).
 4. Žadatel si nově bude moci vybrat, zda vykoná zkoušku pro průkaz OFP nebo OFV. V případě, že bude požadovat obsluhovat lodní stanice jak na příbřežní plavbě, tak i na vnitrozemské plavbě, bude muset vykonat obě zkoušky. Pro obsluhu lodních stanic na vnitrozemských vodních cestách lze použít rovněž průkaz SRC.
 5. Nově je upřesněno, že všeobecný průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé radiotelefonní služby (VFN), platí pro obsluhu lodních stanic a zároveň i pobřežních stanic na vnitrozemských vodních cestách bez použití prvků systému GMDSS. Pro obsluhu stanic s prvky GMDSS slouží průkazy SRC, LRC, ROC a GOC.
Mezi hlavní změny v letecké pohyblivé službě spadají následující opatření:
 1. Součástí zkoušky k získání omezeného průkazu radiotelefonisty letecké pohyblivé (OFL) bude rovněž ústní zkouška, která v sobě zahrnuje znalosti letecké frazeologie. Bude se jednat o ověření základních znalostí letecké frazeologie (převážně v českém jazyce). Podrobnosti k ústní zkoušce bude možné nalézt v osnovách ústní zkoušky.
Další změny ve zkušebním procesu:
 1. Zmírnění požadavku na počet fotografií žadatele o žádost k přihlášce odborné způsobilosti. Nově bude postačovat doložení pouze jedné fotografie.
 2. Zkrácení „čekací lhůty“ na opravnou zkoušku po neúspěšném vykonání písemného testu z 90 dnů na 60 dnů.
 3. Zrušení povinnosti psát znovu test při opakování zkoušky po neúspěšném vykonání ústní zkoušky. Opakování ústní zkoušky bude možné nejdříve po 14 dnech.
 4. Přihlášku ke zkoušce bude nutno podat nejpozději 20 dní před plánovaným termínem konání zkoušky.
 5. Po absolvování zkoušky budou průkazy vydány s platností 10 let. Po uplynutí této doby bude doba platnosti stanovena na 5 let pro každé další prodloužení doby platnosti průkazu. To se nebude týkat průkazů GOC a ROC, které budou vydávány na 5 let jako doposud.
 6. Prodlužování doby platnosti dříve vydaných průkazů:
 • Při podání žádosti o prodloužení doby stávajícího průkazu OFN budou držiteli zaslány oba průkazy (OFP i OFV) za jeden správní poplatek (nyní 200 Kč). Před uplynutím jejich doby platnosti (po pěti letech) se držitel rozhodne, bude chtít prodloužit dobu platnosti pouze jednoho, nebo obou průkazů. V případě prodloužení doby platnosti obou průkazů zaplatí správní poplatek za prodloužení doby platnosti každého z nich;
 • doba platnosti u ostatních průkazů odborné způsobilosti bude prováděna podle stávajících pravidel.
Top