Rada ČTÚ

Jaromír Novák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

 

Jaromír Novák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

Narodil se 12. prosince 1979 ve Vysokém Mýtě. Vystudoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Fakultu informačního managementu na Univerzitě Hradec Králové.

V roce 2005 nastoupil na Ministerstvo informatiky do odboru elektronických komunikací a po zrušení tohoto ministerstva přešel na Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde posléze působil v pozici ředitele odboru elektronických komunikací a následně ředitele sekce digitální ekonomiky.

Do jeho kompetence patřila problematika poštovních služeb, služeb informační společnosti a agenda odboru elektronických komunikací. Aktivně se podílel mimo jiné na vyjednávání tzv. telekomunikačního balíčku v době českého předsednictví v Radě EU v roce 2009 a byl členem týmu pro implementaci nových regulačních pravidel do českého právního prostředí.

V říjnu 2012 byl vládou jmenován do funkce člena Rady ČTÚ do roku 2017. Jeho mandát člena Rady byl usnesením vlády v květnu 2017 prodloužen do roku 2022.

Předsedou Rady Českého telekomunikačního úřadu byl vládou jmenován 15. května 2013, usnesením vlády z května 2017 byl předsedou Rady ČTÚ jmenován do roku 2020.

Mezi jeho záliby patří literatura a moderní technologie.


Josef Bednář, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu

 

Josef Bednář, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu

Narodil se 24. června 1956 ve Křtinách. Vystudoval fakultu elektrotechnickou na Vysokém učení technickém v Brně. Absolvoval mimořádné studium oboru právo na Právnické fakultě UK v Praze. Na závěr studia na Fakultě pedagogické UK složil státní jazykovou zkoušku z anglického jazyka. Absolvoval studijní pobyt na Federální komisi pro obchod a na Ministerstvu spravedlnosti USA ve Washingtonu.

Velkou část profesní kariéry strávil na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže, kam nastoupil v roce 1992. Věnoval se problematice ochrany hospodářské soutěže, veřejných zakázek a veřejné podpory. Postupně působil v pozici ředitele odboru, 1. náměstka ministra a místopředsedy Úřadu zodpovědného za prosazování soutěžního práva. V letech 1994–1999 vykonával také funkci předsedy rozkladové komise ministra, předsedy Úřadu. Pracoval ve výborech pro soutěžní politiku EK, OECD, ICN a ECN. Aktivně se podílel, mimo jiné, na harmonizaci soutěžního práva ČR s právem EU, přípravě nového zákona o ochraně hospodářské soutěže a implementaci práva veřejné podpory EU do českého právního řádu. V roce 1999 byl na šestileté období jmenován prezidentem České republiky předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Následně se věnoval zejména poradenské a konzultační činnosti v oblasti veřejné správy, práva hospodářské soutěže, veřejných zakázek a veřejné podpory v ČR a EU. Působil také v řídících funkcích v hospodářské sféře. V akademické sféře přednášel soutěžní právo na Právnické fakultě UP v Olomouci. Přednášel na konferencích a seminářích v ČR i v zahraničí.

Je autorem a spoluautorem odborných publikací, příspěvků a článků v odborných časopisech zaměřených zejména na oblast soutěžního práva, soutěžní politiky a veřejných zakázek.

V květnu 2014 byl vládou jmenován do funkce člena Rady ČTÚ do roku 2019.

Mezi jeho záliby patří sport a fotografování.


Jan Duben, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu

Jan Duben, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu

Narodil se 12. března 1957 v Chotěboři. Vystudoval obor konstrukce a doprava na Fakultě stavební na ČVUT. Během doplňkového studia složil státní zkoušky na Výzkumném ústavu inženýrského studia ČVUT, a to z předmětů pedagogika, didaktika a psychologie.

V roce 2007 nastoupil jako ředitel sekce elektronických komunikací a poštovních služeb na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Od minulého roku zde působil jako ředitel sekce digitální ekonomiky a ochrany spotřebitele. Předtím byl ředitelem administrativní sekce Úřadu vlády.

Je soudním znalcem v oboru kybernetiky a elektroniky se specializací na ceny a odhady spojené s hardwarem a souvisejícím softwarem.

V září 2014 byl vládou jmenován do funkce člena Rady ČTÚ do roku 2019.

 


Jiří Peterka, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu

 

Jiří Peterka, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu

Narodil se 14. ledna 1958 v Praze. Vystudoval obor elektronické počítače na Elektrotechnické fakultě pražského ČVUT a informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK, kde od ukončení svého studia dodnes působí jako pedagog. V současné době vyučuje problematiku počítačových sítí a internetových technologií.

Do roku 1996 pracoval jako senior konzultant pro oblast počítačových sítí a telekomunikací ve společnosti DCIT. Později působil jako nezávislý odborník a publicista, zaměřený na problematiku telekomunikací, Internetu, eGovernmentu, informační společnosti a technologií obecně.

Dlouhodobě se věnuje problematice elektronického podpisu, je autorem knihy „Báječný svět elektronického podpisu“.

Mezi jeho záliby patří popularizace moderních technologií. Rád také vzpomíná na pionýrské doby počátků Internetu a pečuje o muzeum českého Internetu (na adrese www.muzeuminternetu.cz). Je šťastně ženatý a má dvě dospělé děti.

V červnu 2015 byl vládou jmenován do funkce člena Rady ČTÚ do roku 2020.


Josef Chomyn, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu

 

Josef Chomyn, člen Rady Českého telekomunikačního úřaduNarodil se 7. května 1974 v Chomutově. Vystudoval informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Do současnosti pracoval jako manažer provozu ve společnosti Stream Circle a.s. Vedle toho 17 let působil ve vedení sdružení NIX.CZ z.s.p.o., z toho 15 let ve funkci předsedy představenstva.

V předchozích obdobích pracoval na různých pozicích jako internetový specialista, konzultant pro sítě a datové komunikace, manažer plánování sítě či jako technický ředitel. Později řídil úsek elektronických komunikací ve společnosti ČD – Telematika a.s.

Dlouhodobě se věnuje problematice internetu, datových sítí a oblasti telekomunikací.

Mezi jeho záliby bouldering a cyklistika. Ve volných chvílích také rád cestuje, vaří a vychutnává belgické pivo. Je ženatý a má dceru.

K 1. červnu 2017 byl vládou jmenován do funkce člena Rady ČTÚ do roku 2022.

Top