Vyhlášky

 

Poslední aktualizace provedena dne: 10.10.2017

Uvedené právní předpisy lze vyhledat na stránkách Ministerstva vnitra České republiky v aplikaci Sbírka zákonů.

Vyhláška
číslo
Název
267/2017 Sb.

o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání

209/2017 Sb. o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
260/2016 Sb. o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody
248/2016 Sb. o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek
170/2016 Sb. o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek
169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
168/2016 Sb. o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele
175/2015 Sb.   o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou státními občany České republiky
162/2015 Sb.   o podrobnostech úřednické zkoušky
63/2015 Sb.   o vzoru průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnanců
317/2014 Sb.   o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb.
316/2014 Sb.   o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)
462/2013 Sb.   o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby
466/2012 Sb.   o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby
465/2012 Sb.   o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence
464/2012 Sb.   o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 203/2016 Sb.
434/2012 Sb.   o stanovení vzoru formuláře oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb
433/2012 Sb.   o stanovení obsahu, formy a způsobu uveřejnění informací o výsledcích poskytování a zajišťování základních služeb a vyhodnocení plnění parametrů kvality
357/2012 Sb.   o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů
242/2012 Sb.   o stanovení rozsahu a formy předávané informace o narušení bezpečnosti a ztrátě integrity sítě
241/2012 Sb.   o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel k zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů
228/2012 Sb.   o stanovení kritérií pro posuzování, zda má více subjektů společnou významnou tržní sílu na relevantním trhu elektronických komunikací
135/2012 Sb.   o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby
134/2012 Sb.   o stanovení rozsahu položkového vyúčtování ceny
22/2011 Sb.   o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech
360/2010 Sb.   kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání, ve znění vyhlášky č. 180/2017 Sb.
318/2010 Sb.   kterou se stanoví forma evidence provozních a lokalizačních údajů a způsob jejího předávání Českému telekomunikačnímu úřadu
105/2010 Sb.   o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)
398/2009 Sb.   o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
268/2009 Sb.   o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. a vyhlášky č. 323/2017 Sb.
194/2009 Sb.   o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění vyhlášky č. 422/2010 Sb., vyhlášky č. 322/2015 Sb. a vyhlášky č. 435/2016 Sb.
193/2009 Sb.   o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
163/2008 Sb.   o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání
290/2007 Sb.   o úhradě nákladů na databázi údajů pro potřeby tísňového volání
117/2007 Sb.   o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění vyhlášky č. 231/2008 Sb., vyhlášky č. 267/2009 Sb., vyhlášky č. 53/2011 Sb. a vyhlášky č. 124/2012 Sb.
442/2006 Sb.   kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.
388/2006 Sb.   o čistých nákladech univerzální služby v elektronických komunikacích
327/2006 Sb.   kterou se stanoví charakteristiky přiměřených požadavků na připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti a na přístup v pevném místě k veřejné dostupné telefonní službě a podmínky přístupu k internetu v rámci univerzální služby, ve znění vyhlášky č. 226/2012 Sb.
336/2005 Sb.   o formě a rozsahu informací poskytovaných z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby a o technických a provozních podmínkách a bodech pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv
162/2005 Sb.   o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot, ve znění vyhlášky č. 227/2012 Sb.
161/2005 Sb.   o stanovení charakteristik funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy zdravotního postižení
160/2005 Sb.   kterou se stanoví forma Telekomunikačního věstníku, způsob uveřejňování údajů a způsob jejich předávání k uveřejnění
158/2005 Sb.   kterou se stanoví minimální náležitosti návrhu smlouvy o přístupu nebo o propojení veřejných komunikačních sítí
157/2005 Sb.   o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti
156/2005 Sb.   o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby
155/2005 Sb.   o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódu, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány
138/2000 Sb.   o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách
Top