Nařízení vlády

 

Poslední aktualizace provedena dne: 10.10.2017

Uvedené právní předpisy lze vyhledat na stránkách Ministerstva vnitra České republiky v aplikaci Sbírka zákonů.

Nařízení
vlády
číslo

Název
173/2016 Sb. o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel
172/2016 Sb. o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
117/2016 Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
178/2015 Sb. o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb
161/2015 Sb. o výkonu státní služby na služebním působišti mimo území České republiky ve svátek
145/2015 Sb. o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu
144/2015 Sb. o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby
137/2015 Sb. o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou, ve znění nařízení vlády č. 44/2017 Sb.
136/2015 Sb. o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
135/2015 Sb. o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat
134/2015 Sb. o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance
106/2015 Sb. o oborech státní služby
92/2015 Sb. o pravidlech pro organizaci služebního úřadu
304/2014 Sb. o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016 Sb. a nařízení vlády č. 115/2017 Sb.
302/2014 Sb. o katalogu správních činností
351/2013 Sb. kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob
180/2013 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
432/2010 Sb. o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb.
278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb., nařízení vlády č. 368/2012 Sb., nařízení vlády č. 365/2013 Sb., nařízení vlády č. 155/2016 Sb. a nařízení vlády č. 178/2017 Sb.
161/2008 Sb. o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (nařízení vlády o technickém plánu přechodu)
109/2008 Sb. o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, ve znění nařízení vlády č. 354/2012 Sb. a nařízení vlády č. 119/2014 Sb.
564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č.  133/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb., nařízení vlády č. 381/2010 Sb., nařízení vlády č. 44/2011 Sb., nařízení vlády č. 448/2011 Sb., nařízení vlády č. 224/2014 Sb., nařízení vlády č. 303/2014 Sb., nařízení vlády č. 278/2015 Sb., nařízení vlády č. 273/2016 Sb., nařízení vlády č. 316/2016 Sb. a nařízení vlády č. 168/2017 Sb.
154/2005 Sb. o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 288/2007 Sb., nařízení vlády č. 162/2008 Sb., nařízení vlády č. 228/2009 Sb., nařízení vlády č. 156/2011 Sb., nařízení vlády č. 175/2012 Sb., nařízení vlády č. 284/2015 Sb. a nařízení vlády č. 43/2017 Sb.
153/2005 Sb. o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání ve znění nařízení vlády č. 42/2017 Sb.
251/2003 Sb. kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění nařízení vlády č. 154/2004 Sb., nařízení vlády č. 336/2004 Sb., nařízení vlády č. 208/2011 Sb. a nařízení vlády č. 426/2016 Sb.
Top