Veřejné zakázky

Český telekomunikační úřad, jakožto ústřední orgán státní správy, postupuje při zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).

Základní informace o veřejných zakázkách, které jsou Českým telekomunikačním úřadem zadávány v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, jsou uveřejňovány ve Věstníku veřejných zakázek, který je jednotným místem pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách. Související informace jsou v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek uveřejňovány na Profilu zadavatele Českého telekomunikačního úřadu.

Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, veřejných zakázek zadávaných ve zjednodušeném podlimitním řízení a veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy postupem podle § 92 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách, jejichž předmětem jsou stanovené komodity, postupuje Český telekomunikační úřad v souladu s usnesením vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků, ve znění usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 981, o změně usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků.

K zadávání příslušných veřejných zakázek je využíváno služeb elektronického tržiště veřejné správy TENDERMARKET.

Podobný obsah

Top