Provedení změn v osobních údajích, duplikáty průkazů

V případě změn v osobních údajích držitele průkazu, které jsou na průkazu uvedeny (jméno, příjmení, státní příslušnost) je držitel průkazu povinen požádat o změnu průkazu odborné způsobilosti. V případě ztráty nebo odcizení průkazu je možno vydat jeho duplikát průkazu.

Žadatel podá žádost na formuláři č. 9 – Žádost o prodloužení platnosti/vydání průkazu odborné způsobilosti Ve formuláři žádosti se zatrhne „Žádost o vydání průkazu odborné způsobilosti“ a jako důvod vydání průkazu se vybere „Změna osobních údajů držitele průkazu“ / „Duplikát průkazu“. Žádost je možno též podat poštovním či osobním podáním vytištěného formuláře (kontaktní adresy zde).

Při žádosti o duplikát průkazu je nutno rovněž předložit čestné prohlášení držitele průkazu o ztrátě; v případě odcizení průkazu se předkládá policejní protokol.

Správní poplatek za změnu průkazu odborné způsobilosti ve výši 200 Kč (změny) / 100 Kč (duplikát) je splatný předem na účet ČTÚ, kopie dokladu o zaplacení se přikládá k žádosti. (Možná je též platba pomocí kolků; platba v hotovosti není možná.)

Top