Sběr dat o NGA

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) provádí prostřednictvím svého systému Elektronického sběru dat pravidelně každý rok sběr dat o existenci sítí elektronických komunikací se zaměřením na identifikaci tzv. NGA přípojek umožňujících poskytování služeb přístupu k internetu o rychlosti 30 Mbit/s a více, a to v geografickém členění na jednotlivá adresní místa podle Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), k datu 31. prosince daného roku.

Data jsou primárně zpracovávána podle pokynů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (dále jen „MPO“) a využita pro účely realizace Národního plánu rozvoje sítí nové generace a přípravy jeho aktualizované verze pro programové období 2021 – 2027, pro účely přípravy dokumentů a aktivity související s dotačním programem na podporu budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací (Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), specifický cíl SC 4.1) a pro účely přípravy a výkonu opatření pro podporu budování vysokorychlostních sítí na straně poptávky. ČTÚ využívá sebraná data sekundárně i pro své další činnosti (např. v rámci monitorování vývoje trhu, analýzy, kontrolu atd.).

Pro každou z relevantních technologií (FTTH, FTTB, FTTC, xDSL (technologie FTTC a xDSL od roku 2016 v jedné kategorii), CATV, bezdrátové technologie v licencovaných pásmech a bezdrátové technologie v pásmech volných) vyplňují podnikatelé počty disponibilních přípojek. Jedná se jak o přípojky již fyzicky vybudované případně snadno dobudovatelné (tzn. bez vynaložení výrazných nákladů, v brzkém časovém horizontu) v členění podle efektivní rychlosti služby přístupu k internetu do 30 Mbit/s, mezi 30 a 100 Mbit/s a nad 100 Mbit/s (od roku 2019 navíc rozdělené do rychlostních kategorií mezi 100 Mbit/s a 1 Gbit/s a nad 1 Gbit/s).

Při zpracování dat ČTÚ za účelem identifikace lokalit potenciálně vhodných pro dotační podporu jsou sebrané údaje agregovány na vyšší územní celky, tzv. základní sídelní jednotky (ZSJ). Pro jednotlivé ZSJ je pak určen výpočtem tzv. barevný charakter, který reflektuje úroveň pokrytí této ZSJ příslušnou infrastrukturou. Při výpočtu barevného charakteru se počítá poměr adresních míst, ve kterých je uvedena alespoň jedna NGA disponibilní přípojka, ke všem adresním místům v ZSJ. ČTÚ přitom postupuje v souladu s kritérii, na kterých se pro hodnocení „barevného“ charakteru území (ZSJ) shodla pracovní skupina k problematice mapování infrastruktury vedená ČTÚ za účasti zástupců sektoru a MPO. Pokud je tento poměr menší než 50 %, je ZSJ označena jako bílá. Pokud je poměr vyšší, zjišťuje se počet podnikatelů, kteří v dané ZSJ uvedli nenulový počet disponibilních přípojek. Pokud je takový podnikatel právě jeden, je ZSJ označena jako šedá, v ostatních případech pak jako černá.

Sebraná data i výsledky výše popsaného zpracování ČTÚ postupuje MPO. Další využití výsledků za účelem určení konkrétních intervenčních oblastí již je plně v kompetenci MPO, které pro určení barevného charakteru ZSJ aplikuje vlastní metody vyhodnocení.

Top