Úhrada nákladů

Úřad je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Úřad může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

V případě, že bude Úřad za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé,na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena.

Poskytnutí informace je pak podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, Úřad žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle předchozí věty neběží.

Zásady stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací stanoví podle § 21 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
V souladu s tímto nařízením vlády vydal Úřad tento Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Top