Strategie správy rádiového spektra

Vláda ČR na svém zasedání dne 3. června 2015 schválila Strategii správy rádiového spektra vypracovanou Českým telekomunikačním úřadem. Dokument uvádí zamýšlená opatření, která mají vytvořit předpoklady pro naplnění cílů státní politiky Digitální Česko.

Strategie počítá s opatřeními k podpoře a rozvoji vysokorychlostního přístupu k internetu, včetně dalších aplikací poskytovaných vysokorychlostními sítěmi mobilní i pevné povahy. Navržené kroky povedou především k rozšíření dostupnosti dalších částí rádiového spektra pro tyto služby, a to jak pro jeho licencované, tak i bezlicenční využití širokopásmovými přístupovými sítěmi.

Dne 16. května 2018 na svém zasedání vláda ČR schválila usnesením č. 293 Situační zprávu o stavu plnění opatření ze Strategie.

Dokumenty ve znění schváleném vládou ČTÚ zveřejňuje.

 

Top