Rádiová zařízení

Změny v roce 2016 – 2017

Směrnice č. 1999/5/ES, o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (zvaná též směrnice R&TTE) byla s účinností ke dni 13. června 2016 nahrazena Směrnicí 2014/53/EU Evropského parlamentu a rady ze dne 16. dubna 2014, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES, označovanou též jako Směrnice RED.

V souvislosti s tím bylo nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění pozdějších předpisů, nahrazeno novým nařízením vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh.

Nová směrnice přináší několik změn, týkajících se posuzování shody a provozování rádiových zařízení, mezi něž patří zejména:

  1. Pod směrnici nově spadají pouze rádiová zařízení. Koncová telekomunikační zařízení nadále spadají pouze pod obecné směrnice pro elektrická zařízení.
  2. Za rádiová zařízení se nově považují i zařízení pod 9 kHz.
  3. Požadavek, aby typ zařízení byl definován i včetně návaznosti na software.
  4. Nově jsou stanoveny povinnosti nejen výrobce, zplnomocněného zástupce a dovozce, ale i distributora.
  5. U každého výrobku je povinnost uvádět kmitočet a výkon.
  6. Do směrnice nově patří i přijímače pro rozhlasový a TV příjem!
  7. Není již možné uvádět na trh zařízení, která nelze provozovat ani v jednom státě EU.
  8. Posouzení shody musí provést a označení CE dát na výrobek jedině výrobce.
  9. Nově jsou ze směrnice vyjmuta zařízení pro testovací účely.
  10. Výstražný znak – vykřičník v kruhu byl nahrazen piktogramem (kniha s vykřičníkem) podle nařízení Komise 2017/1354.

Od 13. června 2017 je možné uvádět na trh rádiová zařízení pouze podle nové směrnice / nařízení vlády.

Top