Podání žádosti o individuální oprávnění

A. Obecné informace

Rádiové kmitočty lze využívat jen na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, nestanoví-li zákon jinak. Udělování individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů se řídí:

 1. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v jehož § 17 až 19b jsou stanoveny zásady pro vydávání individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů,
 2. plánem přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka), vydaným vyhláškou č. 105/2010, která byla uveřejněna ve Sbírce zákonů dne 19. dubna 2010, částka 38,
 3. plánem využití rádiového spektra, zveřejněným v částce 14/2005 Telekomunikačního věstníku (společná část) a v částkách Telekomunikačního věstníku uvedených zde (přílohy),
 4. nařízením vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů,
 5. závazky vyplývajícími z členství České republiky v mezinárodních organizacích (při kmitočtovém plánování jsou zohledňována rozhodnutí a doporučení CEPT/ECC, normy ETSI, doporučení ITU apod.).

V případech, kdy je nezbytné udělit individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) rozhodne o jeho udělení kterémukoli podnikateli zajišťujícímu síť elektronických komunikací nebo poskytujícímu službu elektronických komunikací podle všeobecného oprávnění nebo podnikateli užívajícímu tyto sítě nebo služby, anebo nepodnikající osobě v souladu s podmínkami zajišťujícími účelné využívání rádiových kmitočtů, a to na základě jeho písemné žádosti podané Úřadu.

B. Jak podat žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

 

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů (včetně individuálního oprávnění pro experimentální účely) musí obsahovat:

 1. je-li žadatelem:
  1. podnikající právnická osoba, obchodní firmu nebo název, sídlo, popřípadě sídlo organizační složky na území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby,
  2. podnikající fyzická osoba, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
  3. nepodnikající osoba, jméno a příjmení, bydliště a datum narození fyzické osoby, nebo název a sídlo, popřípadě sídlo organizační složky na území České republiky, popřípadě identifikační číslo právnické osoby,
 2. údaje o rádiových kmitočtech, které jsou požadovány, včetně jejich technických parametrů, a účel jejich využívání (rozsah údajů v žádosti je stanoven opatřením obecné povahy č. OOP/13/06.2008-6),
 3. číslo jednací a datum vydání rozhodnutí o přídělu rádiových kmitočtů v případě žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, ke kterým právo k využívání bylo tímto přídělem uděleno,
 4. návrh požadované volací značky, identifikačního čísla nebo kódu, jsou-li pro daný druh radiokomunikační služby nezbytné,
 5. vymezení předpokládaného území využívání rádiových kmitočtů, je-li pro jejich využívání nezbytné,
 6. požadovanou dobu využívání rádiových kmitočtů,
 7. v případě pevné služby technické údaje o anténách a zařízeních, pokud nejsou uvedeny v seznamu antén a zařízení pevné služby.

Žádost musí být doložena:

 1. v případě žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro rozhlasové analogové vysílání licencí k provozování rozhlasového vysílání šířeného analogově podle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (licence vydává Rada pro rozhlasové a televizní vysílání), nebo smlouvou s držitelem takové licence, s výjimkou případu, kdy se jedná o žádost o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, ke kterým právo k využívání bylo uděleno přídělem rádiových kmitočtů, nebo případu, kdy jsou rádiové kmitočty vyhrazeny podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů,
 2. souhlasem držitele přídělu v případě žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, ke kterým právo k využívání bylo uděleno přídělem rádiových kmitočtů, pokud o oprávnění nežádá držitel tohoto přídělu,
 3. u osob dosud nezapsaných v obchodním rejstříku ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby,
 4. osvědčením o zápisu do leteckého rejstříku České republiky, nebo osvědčením o přidělení poznávací značky, požaduje-li žadatel udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů na palubě letadla,
 5. potvrzením Ministerstva dopravy o provedení kmitočtové koordinace v rámci leteckých mezinárodních organizací, požaduje-li žadatel udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů letecké pohyblivé služby,
 6. osvědčením o zápisu do plavebního rejstříku České republiky, požaduje-li žadatel udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů na vnitrozemském plavidle, nebo do námořního rejstříku České republiky, požaduje-li žadatel udělení individuálního oprávnění k využívání kmitočtů na námořním plavidle; zápis plavidla do plavebního rejstříku České republiky je možno rovněž doložit lodním osvědčením.

Za vydání rozhodnutí o individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, prodloužení jeho platnosti nebo provedení změny vybírá Úřad správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatky se uhrazují na běžný účet Úřadu číslo 3711-60426011/0710, vedený u ČNB, pobočka Praha. Při platbě se uvede konstantní symbol 1148 (bankovním převodem) nebo 1149 (pro platbu poštovní poukázkou). Variabilní symbol se uvede takto: při žádosti o nové oprávnění ve tvaru 10xxxxxx, kde za xxxxxx se dosadí prvních 6 znaků z IČO nebo data narození ve tvaru dd-mm-rr, uváděného v žádosti; při žádosti o změnu oprávnění ve tvaru 10yyyyyy, kde za yyyyyy se dosadí číslo oprávnění. Kopie dokladu o zaplacení správního poplatku (nemusí být ověřená) se přiloží k žádosti. Další informace a sazebník správních poplatků zde.

Za využívání rádiových kmitočtů vybírá Úřad podle § 24 zákona poplatky. Výše a způsob výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů jsou stanoveny výše uvedeným nařízením vlády. Poplatky za využívání rádiových kmitočtů se uhrazují na účet číslo 19-60426011/0710 vedený u České národní banky Praha, pobočka Praha 1, Na Příkopě 28, konstantní symbol 308 (platba bankovním převodem) nebo 379 (platba poštovní poukázkou). Variabilní symbol příslušné platby se uvede ve tvaru XXXXyyyyyy, kde XXXX označuje čtyřmi číslicemi rok, za který je poplatek uhrazován a yyyyyy je číslo individuálního oprávnění.

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů se podává pomocí interaktivních elektronických formulářů, nebo se zasílá písemně na adresu Úřadu.

V případě jakýchkoli dotazů lze volat na následující telefonní čísla Úřadu, odbor správy kmitočtového spektra:

Pozemní pohyblivá služba
 • 224 004 656
  kmitočty pro Prahu a celoplošné rádiové sítě (podání žádostí, poplatky),
 • 224 004 857
  kmitočty pro střední Čechy (podání žádostí, poplatky),
 • 224 004 615
  kmitočty pro východní Čechy (podání žádostí, poplatky),
 • 224 004 663
  kmitočty pro jižní Moravu (podání žádostí, poplatky),
 • 224 004 670
  kmitočty pro západní a jižní Čechy (podání žádostí, poplatky),
 • 224 004 727
  kmitočty pro severní Čechy (podání žádostí, poplatky),
 • 224 004 668
  kmitočty pro severní Moravu (podání žádostí, poplatky),
 • 224 004 569, 224 004 672, 224 004 686, 224 004 665
  technické dotazy.
Pevná služba
 • 224 004 615, 224 004 668, 224 004 727, 224 004 663, 224 004 857, 224 004 670, 224 004 656
  podání žádostí, poplatky,

 • 224 004 701, 224 004 715, 224 004 796, 224 004 666
  technické dotazy.
Družicová služba
 • 224 004 728, 224 004 696, 224 004 317, 224 004 129
  podání žádostí, poplatky,
 • 224 004 673, 224 004 715
  technické dotazy.
Další kontakty
 • 224 004 728, 224 004 696, 224 004 317, 224 004 129
  kmitočty pro leteckou pohyblivou službu,
 • 224 004 663
  kmitočty pro námořní pohyblivou službu,
 • 224 004 654, 224 004 677, 224 004 695, 224 004 678, 224 004 710, 224 004 642
  kmitočty pro rozhlasové a televizní vysílání,
 • 224 004 728, 224 004 696, 224 004 317, 224 004 129
  kmitočty pro amatérskou radiokomunikační službu,
 • 224 004 576
  kmitočty pro všeobecná oprávnění,
 • 224 004 705
  správa poplatků,
 • 224 004 657, 224 004 663
  průkazy operátorů,
 • 224 004 661
  sekretariát odboru správy kmitočtového spektra.

 

C. Jak podat žádost o krátkodobé oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

 

Pro žádost o udělení krátkodobého oprávnění k využívání rádiových kmitočtů platí údaje uvedené v bodě B. s těmito odchylkami:

 • Žádost musí obsahovat náležitosti uvedené v bodech 1., 2. a 6.
 • Přílohy, jimiž musí být žádost doložena, nejsou zpravidla vyžadovány.
 • Pro žádost není předepsán formulář, připouští se i podání elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu či faxem.
 • Poplatek je stanoven v jednotné jednorázové výši 3000 Kč. Uhrazuje se na běžný účet Úřadu číslo 19-60426011/0710, vedený u ČNB, pobočka Praha. Při platbě se uvede konstantní symbol 1148 (bankovním převodem) nebo 1149 (pro platbu poštovní poukázkou). Variabilní symbol se uvede ve tvaru 11xxxxxx, kde za xxxxxx se dosadí prvních 6 znaků z IČO nebo data narození ve tvaru dd-mm-rr, uváděného v žádosti. Kopie dokladu o zaplacení poplatku (nemusí být ověřená) se přiloží k žádosti.

 

D. Jak podat žádost o prodloužení doby platnosti individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů (dále jen „prodloužení platnosti“)

 

Žádost o prodloužení platnosti podá držitel individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů (dále jen „oprávnění“) písemně nebo elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem. Úřad rozhodne o prodloužení platnosti podle § 19 odst. 3 zákona, kde je taktéž uvedeno, že žádost o prodloužení platnosti musí být Úřadu doručena nejpozději jeden měsíc přede dnem uplynutí jeho platnosti.
O prodloužení platnosti oprávnění Úřad může rozhodnout po úhradě příslušného správního poplatku jen v době platnosti předmětného oprávnění. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že v zájmu držitele oprávnění je o prodloužení platnosti oprávnění zažádat v dostatečném časovém předstihu a navíc podle § 19 odst. 3 zákona musí být Úřadu žádost o prodloužení doby platnosti oprávnění doručena nejpozději jeden měsíc přede dnem uplynutí jeho platnosti.
Úřad je obecně povinen podle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu, a pokud nelze rozhodnout bezodkladně, učiní tak nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení. Zahájením řízení se rozumí den doručení žádosti Úřadu. Tato doba se prodlouží až o dalších 30 dnů v případech, kdy je zapotřebí provést další úkony ve správním řízení, např. nařídit ústní jednání nebo místní šetření apod. Při vyřizování žádostí však Úřad rozhoduje podle § 17 odst. 7 zákona podle pořadí došlých žádostí.

Z výše uvedeného vyplývá, že když Úřad obdrží žádost o prodloužení platnosti těsně před ukončením jeho platnosti, může nastat situace, že Úřad nebude schopen objektivně rozhodnout o prodloužení platnosti oprávnění ještě v době jeho platnosti. Po marném uplynutí doby platnosti oprávnění v průběhu správního řízení proto Úřad upozorní žadatele, že v případě jeho zájmu využívat nadále předmětné kmitočty, bude muset požádat o vydání oprávnění nového a uhradit, resp. doplatit příslušný správní poplatek za vydání oprávnění. Než Úřad takové rozhodnutí udělí, žadatel, resp. držitel v té době již neplatného oprávnění nemůže předmětné rádiové kmitočty využívat. V případě využívání rádiových kmitočtů bez platného oprávnění se žadatel již dopouští podle § 118 odst. 1 písm. a) zákona správního deliktu, za který se uloží pokuta podle § 118 odst. 11 zákona.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že pro vyhovění žádosti o prodloužení doby platnosti v plném rozsahu je nutné takovou žádost Úřadu doručit nejpozději 30 dnů před skončením doby platnosti oprávnění.

 

E. Jak podat žádost o změnu individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

 

Žádost o změnu rádiového kmitočtu, včetně jeho technických parametrů, tj. údajů, které jsou uvedeny v opatření obecné povahy č. OOP/13/06.2008-6, se podle § 19 odst. 1 písm. d) zákona považuje za žádost o udělení nového oprávnění. Žadatel je proto povinen postupovat podle § 17 zákona. Na tuto žádost se vztahují pokyny uvedené v bodě B. výše.

Top