Poplatky za individuální a krátkodobá oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

 

 

Individuální oprávnění (IO)

krátkodobá oprávnění

 

správní poplatek1 za nové IO
správní poplatek1 za změnu2 / prodloužení
poplatky za využívání kmitočtů
jednorázový poplatek

rozhlasová služba

7 000 Kč

500 Kč

3

3 000 Kč

pevná služba 5 000 Kč 500 Kč

3

3 000 Kč

amatérská služba 500 Kč 200 Kč

3

3 000 Kč

ostatní (radionavigační, pozemní a letecká pohyblivá, radiolokační, námořní, družicová služba) 3 000 Kč 500 Kč

3

3 000 Kč

č. účtu

3711-60426011/0710

19-60426011/0710

konstantní symbol

  – bank. převodem

  – pošt. poukázkou

 

1148

1149

 

308

379

 

1148

1149

variabilní symbol

10xxxxxx 4

10yyyyyy 5

rrrryyyyyy 6

11xxxxxx 4, 7

SWIFT kód

 

 

 

CNBACZPP

IBAN

 

 

 

CZ36 0710 0000 1900 6042 6011

1 Další informace a sazebník správních poplatků zde.

2 Žádost o změnu přiděleného kmitočtu nebo jeho technických parametrů, stejně jako žádost o změnu držitele IO, se považuje za žádost o udělení nového IO. Za odnětí IO se správní poplatek nehradí.

3 Podle nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů.

4 xxxxxx = prvních 6 znaků z IČO nebo datum narození ve tvaru ddmmrr, uváděné v žádosti.

5 yyyyyy = číslo dosavadního IO.

6 rrrr = rok, za který je poplatek uhrazován; yyyyyy = číslo IO.

7 U zahraničních plateb se za xxxxxx dosadí datum zahájení využívání kmitočtů ve tvaru rrmmdd.

 

Kopie dokladu o zaplacení správního / jednorázového poplatku (nemusí být ověřená) se přiloží k žádosti.

Důležité: V případě, že je (u krátkodobých oprávnění) platba prováděna ze zahraničí, je nutné zajistit, aby poplatky za převod částky byly hrazeny na vrub žadatele nikoliv příjemce. To platí i pro určité vnitrostátní platby. V opačném případě, pokud nebude uhrazena celá požadovaná částka, ČTÚ takové žádosti nemůže vyhovět a oprávnění udělit.

Top