Poplatky za individuální a krátkodobá oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

 

 

Individuální oprávnění (IO)

krátkodobá oprávnění

 

správní poplatek za nové IO
správní poplatek za změnu / prodloužení
poplatky za využívání kmitočtů
jednorázový poplatek

částka

500–7000 Kč 1

200–500 Kč 1

2

3000 Kč

č. účtu

3711-60426011/0710

19-60426011/0710

konstantní symbol

  – bank. převodem

  – pošt. poukázkou

 

1148

1149

 

308

379

 

1148

1149

variabilní symbol

10xxxxxx 3

10yyyyyy 4

rrrryyyyyy 5

11xxxxxx 3, 6

SWIFT kód

 

 

 

CNBACZPP

IBAN

 

 

 

CZ36 0710 0000 1900 6042 6011

1 Další informace a sazebník správních poplatků zde.

2 Podle nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů.

3 xxxxxx = prvních 6 znaků z IČO nebo datum narození ve tvaru ddmmrr, uváděné v žádosti.

4 yyyyyy = číslo dosavadního IO.

5 rrrr = rok, za který je poplatek uhrazován; yyyyyy = číslo IO.

6 U zahraničních plateb se za xxxxxx dosadí datum zahájení využívání kmitočtů ve tvaru rrmmdd.

 

Kopie dokladu o zaplacení správního / jednorázového poplatku (nemusí být ověřená) se přiloží k žádosti.

Důležité: V případě, že je (u krátkodobých oprávnění) platba prováděna ze zahraničí, je nutné zajistit, aby poplatky za převod částky byly hrazeny na vrub žadatele nikoliv příjemce. To platí i pro určité vnitrostátní platby. V opačném případě, pokud nebude uhrazena celá požadovaná částka, ČTÚ takové žádosti nemůže vyhovět a oprávnění udělit.

Top