Oznamování podnikání

Formulář „Oznámení komunikační činnosti“

Oznámení komunikační činnosti

Fyzická a právnická osoba oznamuje výkon komunikační činnosti, která je předmětem podnikání v elektronických komunikacích ČTÚ písemně, doručením řádně a úplně vyplněného formuláře „Oznámení komunikační činnosti“ včetně příloh podle § 13 a splněním obecných podmínek podle § 8 zákona č. 127/2005 Sb. (dále jen „Oznámení komunikační činnosti“).

Vyplněný formulář „Oznámení komunikační činnosti“ zašle fyzická a právnická osoba na adresu ČTÚ, oblastnímu oddělení odboru kontroly, které je místně příslušné podle adresy místa podnikání fyzické nebo sídla právnické osoby (viz Adresář). Nesplňuje-li takovéto oznámení náležitosti podle § 13 zákona č. 127/2005 Sb., ČTÚ neprodleně vyzve dotčenou osobu k jeho doplnění ve lhůtě ne menší než 14 dnů.

Oprávnění k podnikání oznamující osobě vzniká podle § 8 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb. dnem doručení úplného oznámení výkonu komunikační činnosti, která je podnikáním v elektronických komunikacích, které splňuje náležitosti podle § 8 a 13 zákona č. 127/2005 Sb.

Požadované doklady k oznámení komunikační činnosti

Fyzická a právnická osoba toto oznámení doloží pro splnění obecných podmínek pro podnikání podle § 8 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. následujícími originálními doklady, popř. notářsky ověřenými kopiemi originálů dokladů (doklady lze ověřit i na místně příslušném oblastnímu oddělení odboru kontroly ČTÚ):

  1. základní údaje fyzické osoby nezbytné pro vyžádání výpisu z evidence Rejstříku trestů ČTÚ v souladu s ustanovením § 8 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb. (tyto údaje jsou uvedeny v bodu 7 písm. a) formuláře „Oznámení komunikační činnosti“). Tyto údaje musí vyplnit oznamovatel (oprávněná osoba). ČTÚ si na základě takto předložených údajů za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, výpis z evidence Rejstříku trestů. Případně je možné předložit doklad bezúhonnosti podle § 8 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb., ne starší 3 měsíců. Fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů, vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, nebo státem posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců. Nevydává-li stát výpisy nebo doklady, předloží ČTÚ fyzická osoba čestné prohlášení o své bezúhonnosti. Fyzická osoba, která je nebo byla státním občanem jiného členského státu Evropské unie nebo má nebo měla adresu bydliště v jiném členském státě Evropské unie, může místo výpisu z evidence obdobné Rejstříku trestů doložit bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů jiného členského státu Evropské unie,
  2. základní údaje právnické osoby nezbytné pro vyžádání výpisu z evidence Rejstříku trestů ČTÚ v souladu s ustanovením § 8 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb. ČTÚ si na základě takto předložených údajů za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, výpis z evidence Rejstříku trestů. Případně je možné předložit doklad o bezúhonnosti podle § 8 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb., ne starší 3 měsíců. Právnická osoba, která má sídlo mimo území České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným státem, v němž má sídlo, pokud tento stát takovéto doklady vydává. Tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců. Nevydává-li stát takovéto výpisy nebo doklady, předloží právnická osoba ČTÚ čestné prohlášení o své bezúhonnosti. Bezúhonnost musí prokázat rovněž (fyzická) osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby,
  3. zahraniční právnická osoba usídlená v jiném členském státě Unie předloží výpis z tamního obchodního rejstříku,
  4. právnická osoba dosud nezapsaná v obchodním rejstříku při oznámení předloží též ověřenou kopii smlouvy nebo listiny zřízení nebo založení právnické osoby v souladu s § 13 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb.

Osvědčení o oznámení komunikační činnosti

ČTÚ vydá osobě uvedené v § 13 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., která oznámila výkon komunikační činnosti, která je podnikáním v elektronických komunikacích, do 1 týdne od doručení oznámení osvědčení, potvrzující, že tato osoba předložila oznámení podle bodu 2 této informace. Současně fyzické osobě přidělí identifikační číslo, pokud jí dosud nebylo přiděleno.

ČTÚ vydá osvědčení o oznámení komunikační činnosti pouze v případě, že oznámení splňuje všechny náležitosti, uložené zákonem č. 127/2005 Sb.

Nesplňuje-li oznámení náležitosti podle § 13 zákona č. 127/2005 Sb., ČTÚ neprodleně vyzve dotčenou osobu k jeho doplnění ve lhůtě ne menší než 14 dnů. Nesplňuje-li oznámení náležitosti ani po uplynutí této lhůty, ČTÚ osvědčení nevydá, řízení zastaví a tuto skutečnost dotčené osobě sdělí.

Změny údajů uvedených v oznámení komunikační činnosti

Fyzická a právnická osoba, která podala oznámení komunikační činnosti, která je podnikáním v elektronických komunikacích, je povinna ČTÚ neprodleně písemně sdělit změny údajů uvedených v oznámení, a to vyplněním formuláře „Oznámení komunikační činnosti“, ve kterém buď v bodu 1.1 nebo v bodu 1.2 vyznačí, co je účelem oznámení „změny již oznámené činnosti“. To neplatí v případě, kdy změna údajů byla oznámena prostřednictvím jiného agendového místa v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

Změnou údajů uvedených v oznámení se rozumí změny identifikačních údajů uvedených v prvotním Oznámení komunikační činnosti, změny údajů týkající se již oznámené komunikační činnosti nebo nově zahajovaná komunikační činnost u již oznámené fyzické a právnické osoby.

Vyplněný formulář zašle fyzická a právnická osoba na adresu ČTÚ, oblastnímu oddělení odboru kontroly, které je místně příslušné podle adresy místa podnikání fyzické nebo sídla právnické osoby (viz Adresář).

Osvědčení o oznámení takové změny ČTÚ vydá pouze na žádost fyzické nebo právnické osoby. Požadavek na vydání osvědčení o sdělení změny oznámených údajů tato osoba vyznačí v bodu 1.2 formuláře „Oznámení komunikační činnosti“.

Přerušení vykonávání komunikační činnosti

Fyzická a právnická osoba, která přerušila vykonávání komunikační činnosti podle všeobecného oprávnění, je povinna ve lhůtě 1 týdne od přerušení výkonu komunikační činnosti oznámit tuto skutečnost ČTÚ, a to vyplněním formuláře „Oznámení komunikační činnosti“, kde v bodu 1.4 vyznačí, že účelem je „přerušení činnosti v osvědčení č.“

Vyplněný formulář zašle fyzická a právnická osoba na adresu ČTÚ, oblastnímu oddělení odboru kontroly, které je místně příslušné podle místa podnikání fyzické osoby nebo sídla právnické osoby (viz Adresář).

Ukončení výkonu komunikační činnosti

Fyzická a právnická osoba, která ukončila vykonávání komunikační činnosti podle všeobecného oprávnění, je povinna ve lhůtě 1 týdne od ukončení výkonu komunikační činnosti oznámit písemně tuto skutečnost ČTÚ, a to vyplněním formuláře „Oznámení komunikační činnosti“, kde v bodu 1.3 vyznačí, že účelem je „ukončení činnosti osvědčení č. “.

Vyplněný formulář zašle fyzická a právnická osoba na adresu ČTÚ, oblastnímu oddělení odboru kontroly, které je místně příslušné podle adresy místa podnikání fyzické nebo sídla právnické osoby (viz Adresář).

Správní poplatky

Správní poplatek uhradí fyzická nebo právnická osoba na příslušný příjmový účet ČTÚ. Veškeré údaje potřebné k úhradě správního poplatku sdělí podnikateli místně příslušné oblastní oddělení odboru kontroly ČTÚ – viz Adresář.

Za vydání osvědčení o oznámení komunikační činnosti (podle § 13 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb.), se vybírá správní poplatek ve výši 1 000,- Kč. Správní poplatek se vybírá podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, přílohy Sazebník, části VIII, položky 109 písm. a).

Při oznámení změny uhradí fyzická a právnická osoba, žádající o vydání osvědčení o sdělení změny oznamovaných údajů (podle § 14 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb.) správní poplatek ve výši 500,- Kč. Správní poplatek je vybírán podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, přílohy Sazebník, části VIII, položky 109 písm. b).

Další informace a sazebník správních poplatků zde.

Vybrané povinnosti podnikatele pro evidenční účely

Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť je povinen podle § 73 odst. 7 a 8 zákona č. 127/2005 Sb. uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup a oznámit ČTÚ typy rozhraní, která nabízí pro připojení přístrojů, a jejich technické specifikace. Podrobnější informace k této zákonné povinnosti jsou k nalezení zde.

Podnikatel je podle ustanovení § 80 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb. povinen nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o přístupu nebo smlouvy o propojení sítí předat ČTÚ úplné znění uzavřené smlouvy, včetně příloh. Stejná povinnost platí i pro předávání změn a dodatků smlouvy o přístupu nebo smlouvy o propojení.

Evidence podnikatelů

ČTÚ vede v elektronické podobě databázi fyzických a právnických osob, které splnily oznamovací povinnost. Databáze je veřejně přístupná na internetové stránce ČTÚ v části Vyhledávací databáze.

Top