Posuzování shody

Postup posuzování shody v ČR je zcela shodný s postupem ve všech členských státech EU a je popsán v nařízení vlády 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh (dále jen „NV“), která implementuje směrnici 2014/53/EU Evropského parlamentu a rady ze dne 16. dubna 2014, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (tzv. Směrnice RED).

Na rozdíl od předchozí platné právní úpravy, platné do 12. 6. 2016 (s přechodným obdobím do 12. 6. 2017) může posuzování shody provádět pouze výrobce (i v případě, že sídlí mimo EU).

Postup výrobce

Výrobce provede posouzení shody na soulad se základními požadavky NV (Směrnice RED). Základními požadavky jsou: účelné využití kmitočtového spektra (rádiové parametry); EMC; bezpečnost a ochrana zdraví.

  • Rádiová zařízení, pokrytá harmonizovanými normami (ČSN ETSI EN) se posuzují, se posuzují postupem podle modulu A (bez účasti notifikované osoby – oznámeného subjektu), je možno použít i modul B+C nebo modul H (s účastí notifikované osoby). Moduly jsou popsány v přílohách NV. Tento postup je stejný pro rádiová vysílací i přijímací zařízení, včetně rozhlasových a TV přijímačů.
  • Rádiová vysílací zařízení, nepokrytá nebo pokrytá jen částečně harmonizovanými normami se posuzují podle modulu B+C nebo modulu H (vždy s účastí notifikované osoby).
  • Koncová telekomunikační zařízení, která nejsou rádiovými zařízeními, již pod NV nespadají. U nich se posuzuje pouze EMC a bezpečnost podle obecných postupů pro elektrotechnické výrobky.

Výrobce zajistí vypracování Prohlášení o shodě (Declaration of Conformity), označí zařízení symbolem CE a provede další úkony uvedené v § 5 a § 6 NV.

Postup dovozce

Dovozce do zemí EU zajistí zejména, aby výrobce provedl posouzení shody a vybavil zařízení potřebnými náležitostmi dle NV. Orientační přehled požadavků je uveden zde. Dále je dovozce povinen zajistit, aby orgánu dozoru byla na jeho žádost předložena kompletní technická dokumentace od výrobce.

Postup distributora

NV nově stanoví i povinnosti distributora (prodejce). Ten je před dodáním zařízení na trh povinen ověřit, zda zařízení nese označení CE, zda jsou k němu přiloženy požadované doklady, návod a bezpečnostní informace v českém jazyce a zda výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené v NV.

Souběh více nařízení vlády (směrnic)

Nařízení vlády č. 426/2016 Sb. v sobě zahrnuje požadavky na bezpečnost a EMC, proto se rádiová zařízení podle nařízení vlády č. 117/2016 Sb. a 118/2016 Sb. již neposuzují.

V případě zařízení spadajících pod jiná specifická nařízení vlády, která jsou současně rádiovým zařízením (např. hračky, zdravotnické prostředky, …) však musí tyto výrobky splnit požadavky jak příslušného specifického nařízení vlády, tak i nařízení vlády č. 426/2016 Sb.

Některé další zdroje informací o posuzování shody

Top