Odpovědi na často kladené otázky uživatelů

1. Mohu si dovézt rádiové zařízení individuálně ze zahraničí?

Zařízení zakoupené v jiných členských státech EU lze v ČR provozovat, pokud je zařízení opatřeno značkou CE a na zařízení se vztahuje v ČR všeobecné oprávnění (nebo je uděleno individuální oprávnění). Informace o tom, zda lze zařízení v ČR (a v dalších členských státech) provozovat, musí být vyznačena na obalu zařízení uváděného na trh v kterémkoliv státě EU.

Zařízení dovezená ze zemí mi mimo EU většinou v ČR provozovat nelze, protože zpravidla nemají evropské posouzení shody (označení CE) a navíc kmitočtové plánování mimo Evropu bývá zcela odlišné. Potom se například stává, že zařízení krátkého dosahu dovezené z Ameriky či Asie vysílá v pásmech určených v ČR pro mobilní sítě, nebo že dětské vysílačky vysílají u nás v pásmech pro profesionální sítě apod.

2. Mohu provozovat starší rádiové zařízení? Jaké doklady k tomu potřebuji?

Obecně platí, že zařízení uvedená do provozu v době platnosti příslušných dokumentů lze i nadále provozovat za předpokladu, že je u nich k dispozici příslušný dokument (byť již s ukončenou platností) a že zařízení není v rozporu se současně platnými normami a požadavky a že nezpůsobuje nežádoucí rušení. U zařízení na individuální oprávnění je nutno doložit, že byla uvedena do provozu v době platnosti příslušného rozhodnutí.

 

  • Osvědčení vydaná do 30. 6. 1992: Jedná se o osvědčení vydaná Výzkumným ústavem spojů. Schvalovací značka (pokud je uvedena), má tvar H9999/90. Platnost všech těchto osvědčení skončila nejpozději dnem 30. 9. 1996.
  • Rozhodnutí vydaná od 1. 7. 1992 do 31. 12. 1992: Jedná se o rozhodnutí vydaná Federálním ministerstvem spojů a Federálním ministerstvem hospodářství. Schvalovací značka má tvar 9999/92. Platnost všech těchto rozhodnutí skončila nejpozději dnem 31. 12. 2000.
  • Rozhodnutí vydaná od 1. 3. 1996 do 30. 6. 2000: Jedná se o rozhodnutí vydaná Českým telekomunikačním úřadem podle vyhlášky Ministerstva hospodářství č. 26/1996 Sb., o způsobu, podmínkách a postupu při ověřování a schvalování telekomunikačních koncových zařízení. Platnost všech těchto rozhodnutí skončila nejpozději dnem 30. 6. 2002.
  • Další rozhodnutí o schválení (neuvedená výše): Tato rozhodnutí o schválení opravňovala výrobce uvádět příslušné zařízení na trh v České republice do 31. 3. 2003, přičemž zařízení uvedená na trh před tímto datem mohou být na základě rozhodnutí o schválení prodávána a uváděna do provozu i po tomto datu, v závislosti na platnosti uvedené v rozhodnutí.
  • Prohlášení o shodě vydaná s účastí autorizované osoby – ČTÚ (od r. 2001 do 30. 4. 2004): Výrobky se značkou CCz a s tímto Prohlášením o shodě mohly být uváděny na trh pouze do 30. 4. 2004, přičemž zařízení uvedená na trh před tímto datem mohou být na základě rozhodnutí o schválení prodávána a uváděna do provozu i po tomto datu.
  • Prohlášení o shodě vydaná podle NV č. 426/2000 Sb. (směrnice 1999/5/ES) + označení CE na výrobku: Zařízení mohou být dodávána na trh a provozována, pokud byla uvedena na trh do 12. 6. 2017 (rozhodující je datum na Prohlášení o shodě).

3. Mohu provozovat rádiové zařízení zakoupené v bazaru?

Ano, pokud má označení CE a dostanete k němu potřebnou dokumentaci (Prohlášení o shodě, návod k obsluze v českém jazyce apod.).

4. Mohu používat rádiové zařízení při cestách do ciziny?

Na obalu a v návodu k zařízení by měla být informace, v jakých státech EU a za jakých podmínek je možno zařízení provozovat. Některá kmitočtová pásma jsou harmonizovaná v celé EU (pro zařízení krátkého dosahu je informace k dispozici v rozhodnutí EK), u jiných je nutno ověřit situaci v jednotlivých zemích. Kontakty na jednotlivé regulátory jsou například zde.

Top