Třídy zařízení

Rádiová a telekomunikační koncová zařízení se dělí do dvou tříd na základě Rozhodnutí Evropské komise č. 2000/299/ES, o počáteční klasifikaci rádiových zařízení a telekomunikačních koncových zařízení a příslušných identifikátorů. Pro potřeby Směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a rady ze dne 16. dubna 2014, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES bude rozdělení do tříd stanoveno obdobně.

Ve třídě 1 jsou zařazena tato zařízení:

  1. rádiové přijímače,
  2. vyjmenované druhy rádiových vysílačů (jejichž provoz je plně řízen infrastrukturou vlastní sítě) uvedené na stránkách Evropského komunikačního úřadu ECO,
  3. vyjmenované druhy rádiových vysílačů (provozovaných v pásmech harmonizovaných v celé EU) uvedené v dokumentu Evropské komise „Publication in accordance with Article 1(3) of Commission Decision 2000/299/EC.

Ostatní zařízení jsou zařazena ve třídě 2.

Požadavky na zařízení třídy 2:

  • Zařízení, u nichž byla posouzena shoda podle Směrnice č. 1999/5/ES (nařízení vlády č. 426/2000 Sb.), musí být označena identifikačním znakem (“Alert sign – vykřičník v kroužku”). Pro zařízení s posouzenou shodou podle Směrnice 2014/53/EU (nařízení vlády č. 426/2016 Sb.) je identifikačním znakem piktogram podle nařízení Komise 2017/1354.

1999/5/ES: CE !   2014/53/EU:

  • musí mít (na obalu a v návodu k použití) uvedenu informaci, ve kterých zemích EU lze zařízení provozovat bez omezení či na individuální povolení,
  • jejich uvedení na trh musí být oznámeno podle § 4, odst. 6 nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, v platném znění (odpovídá článku 6.4 Směrnice č. 1999/5/ES). Pro zařízení s posouzenou shodou podle Směrnice 2014/53/EU (nařízení vlády č. 426/2016 Sb.) bude způsob registrace stanoven do 12. června 2018.

Některé další informace o třídách zařízení jsou na těchto stránkách:

Top