Oznamování rádiových zařízení

Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo oznamovací povinnost pro některá rádiová zařízení před jejich uvedením na trh ČR. Nové nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh zatím tuto povinnost nestanoví, avšak podle směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a rady ze dne 16. dubna 2014, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES, budou mít výrobci od 12. června 2018 povinnost zaregistrovat typy rádiových zařízení těch kategorií, které se vyznačují nízkou mírou souladu se základními požadavky stanovenými v čl. 3 do centrálního systému, a to ještě před uvedením rádiových zařízení těchto kategorií na trh. Konkrétní pravidla registrace a umisťování registračního čísla na rádiová zařízení stanoví Evropská komise prováděcími akty (které ještě nebyly vydány).

Dosavadní postup oznamování podle nařízení vlády č. 426/2000 Sb.

U stanovených zařízení musí před uvedením na trh výrobce nebo zmocněný zástupce provést oznámení Českému telekomunikačnímu úřadu. Podmínky oznámení stanoví § 4, odst. 6 nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, v platném znění:

„(6) V případě rádiových zařízení používajících kmitočtová pásma, jejichž použití není v některém z členských států Evropské unie harmonizováno, výrobce nebo jím zmocněný zástupce ustanovený v Evropském společenství nebo osoba odpovědná za uvádění zařízení na trh oznámí orgánu, který odpovídá za správu kmitočtového spektra v České republice, záměr uvést tato zařízení na trh České republiky. Toto oznámení musí být učiněno nejpozději 4 týdny před uvedením zařízení na trh a musí obsahovat informace o radiotechnických charakteristikách zařízení, zejména o kmitočtových pásmech, odstupu kanálů, druhu modulace a vysokofrekvenčním výkonu, a identifikační číslo notifikované osoby v členském státě Evropské unie podle přílohy č. 4 nebo č. 5.”

Tyto požadavky odpovídají požadavkům podle článku 6.4 Směrnice č. 1999/5/ES.

V souladu se stanoviskem Výboru pro posuzování shody a pro dozor nad trhem v oblasti telekomunikací (TCAM – Telecommunication Conformity Assessment and Market Surveillance Committee) se od 1. 1. 2007 v České republice vyžaduje oznámení uvedení na trh pouze u těch zařízení, které nelze v ČR provozovat na základě všeobecných oprávnění. Povinnosti oznamování v ČR tedy nepodléhají:

  • rádiové přijímače;
  • zařízení třídy 1;
  • zařízení třídy 2, která mohou vysílat pouze v režimu všeobecného oprávnění;
  • v souladu s návrhem TCAM dále není oznámení vyžadováno u zařízení amatérské služby, radiomajáků EPIRB, pozemního zařízení pro řízení letového provozu a základnových stanic GSM, UMTS a LTE.

U ostatních zařízení je nutno provést oznámení. Oznámení podává výrobce nebo jím zmocněný zástupce ustanovený v Evropském společenství nebo osoba odpovědná za uvádění zařízení na trh jedním z těchto způsobů:

  1. Interaktivně pomocí formuláře oznámení uvedení rádiového zařízení na trh (v češtině), případně písemně Českému telekomunikačnímu úřadu pomocí tohoto formuláře;
  2. On-line na serveru Evropské komise v režimu „One Stop Notification“.

Poznámka:
Výrobky, které byly dříve schváleny, nebo byla posouzena jejich shoda Českým telekomunikačním úřadem, se považují za výrobky oznámené k 1. 5. 2004.

Vyhledávání v seznamu oznámených zařízení

Top