Oznamování rádiových zařízení

Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo oznamovací povinnost pro některá rádiová zařízení před jejich uvedením na trh ČR. Nové nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh zatím tuto povinnost nestanoví, avšak podle směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a rady ze dne 16. dubna 2014, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES, budou mít výrobci od 12. června 2018 povinnost zaregistrovat typy rádiových zařízení těch kategorií, které se vyznačují nízkou mírou souladu se základními požadavky stanovenými v čl. 3 do centrálního systému, a to ještě před uvedením rádiových zařízení těchto kategorií na trh. Konkrétní pravidla registrace a umisťování registračního čísla na rádiová zařízení stanoví Evropská komise prováděcími akty (které ještě nebyly vydány).

U zařízení uvedených na trh České republiky před 13. červnem 2017 podle nařízení vlády č. 426/2000 Sb. byl výrobce nebo dovozce povinen provést oznámení, s výjimkou těchto skupin zařízení:

  • rádiové přijímače;
  • zařízení třídy 1;
  • zařízení třídy 2, která mohou vysílat pouze v režimu všeobecného oprávnění;
  • zařízení amatérské služby, radiomajáky EPIRB, pozemní zařízení pro řízení letového provozu a základnové stanic GSM, UMTS a LTE.

Poznámka: Výrobky, které byly do roku 2004 schváleny, nebo byla posouzena jejich shoda Českým telekomunikačním úřadem, se považují za výrobky oznámené k 1. 5. 2004.

Vyhledávání v seznamu oznámených zařízení

Top