VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3440–3600 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zahajuje konzultaci návrhu podmínek výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3440–3600 MHz („Výběrové řízení“).

Veřejnou konzultaci Úřad zahajuje v souladu s § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a podle § 21 odst. 1 zákona.

Zahájení této veřejné konzultace navazuje na dosavadní avizovaný postup Úřadu při přípravě podmínek Výběrového řízení.

V zájmu maximální transparentnosti celého procesu přípravy podmínek výběrového řízení je k připomínkám předložen ucelený nový návrh textu Vyhlášení Výběrového řízení, a to včetně jeho příloh.

Předmětem veřejné konzultace je výhradně návrh textu Vyhlášení Výběrového řízení v české jazykové verzi a dotčené subjekty mohou své připomínky předkládat pouze ve vztahu k této jazykové verzi. Anglická jazyková verze textu Vyhlášení Výběrového řízení je přiložena pouze pro informaci a není součástí dokumentace Vyhlášení Výběrového řízení.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění, tedy do 16. dubna 2020.

Úřad vyzývá dotčené subjekty, aby v rámci této veřejné konzultace uplatnily veškeré případné připomínky k navrhovaným podmínkám výběrového řízení, protože po vyhlášení výběrového řízení Úřad nemá možnost podmínky Výběrového řízení měnit, a tudíž nemůže k dodatečně doručeným připomínkám přihlížet.

S ohledem na rozsah dokumentace Vyhlášení Výběrového řízení a pro zefektivnění veřejné konzultace Úřad současně žádá všechny připomínkující subjekty, aby při respektování Pravidel Úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě, využívaly pro podávání konkrétních připomínek níže uvedenou vzorovou tabulku připravenou Úřadem specificky pro tuto veřejnou konzultaci.

Úřad také upozorňuje, že podle článku 6 odst. 7 Pravidel Úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě musí být zaslané připomínky formulovány dostatečně konkrétně a musejí být srozumitelně odůvodněny. Musí být také jednoznačně určeno, jaké části návrhu textu se připomínka týká. Připomínka požadující doplnění nového textu nebo nahrazení určitého textu jiným textem, musí obsahovat návrh nové formulace textu. Nová formulace musí vystihovat především podstatu navrhované změny, nemusí však být legislativně přesná.

Za všechny zaslané připomínky Úřad předem děkuje.

Čj. ČTÚ-12 711/2020-613
odbor správy kmitočtového spektra


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle čl. 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

Soubory ke stažení

Přidat připomínku

Je-li formulář s připomínkou podáván v elektronické podobě zasláním na adresu podatelna@ctu.cz, musí být v souladu s ust. čl. 6 odst. 4 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě podepsán uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby. Dále je možné připomínku podat prostřednictvím datové schránky (a9qaats) nebo v listinné podobě v sídle ČTÚ.

Přidat stanovisko/názor

V souladu s ust. čl. 9 odst. 4 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě se stanoviska a názory k návrhu nevypořádávají. ČTÚ k nim však přihlédne v konečném znění opatřeni.

Top