VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu testu tří kritérií pro Trh mobilních služeb

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) v návaznosti na opatření obecné povahy č. A/8/3.2016-2 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích, vymezené opatřením obecné povahy č. OOP/1/04.2012-4 a v souvislosti s připomínkami vzešlými z veřejné konzultace k tomuto trhu, přistoupil v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, ke zpracování testu tří kritérií pro Trh mobilních služeb, se zaměřením specificky na mobilní datové služby.

ČTÚ na základě provedeného testu dospěl k názoru, že všechna tři kritéria jsou kumulativně splněna, když identifikoval bariéry vstupu na trh, shledal některé tržní problémy bránící účinnějšímu rozvoji konkurenčního prostředí zejména na segmentu rezidentních zákazníků, a vyhodnotil, že obecné právo hospodářské soutěže není dostatečné pro odstranění nalezených problémů. ČTÚ proto dospěl k závěru, že posuzovaný velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám je trhem vhodným pro ex ante regulaci uplatňovanou ČTÚ, a proto ČTÚ navrhuje tento trh zařadit do seznamu relevantních trhů, který vydává opatřením obecné povahy v souladu s ustanovením § 52 Zákona.

ČTÚ na žádost prodloužil termín pro podávání připomínek o jeden měsíc, tedy do 17. října 2017 (z původního termínu 18. září 2017).

čj. ČTÚ-50 584/2017-611
odbor ekonomické regulace


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

Soubory ke stažení

Připomínky

Připomínky

21.08.2017 - 16:16 Miroslav Blažek

ad b) struktura nabídky služeb a jejich ceny
Zde se zabývá se pouze veřejnou nabídkou, v neveřejné nabídce jsou odlišné nižší ceny a zdá se, že zde soutěž probíhá za jiných podmínek.

Rozdělení segmentů trhů není v celém návrhu testu konzistentní a zcela přesné. Vedle domácností a podnikajících osob zde jsou ještě zaměstnanci korporátních organizací (ať už soukromých nebo státních) což je něco jiného než podnikající živnostník. Jinde v textu se to zase nazývá rezidentní a firemní, atd.

Je zde porovnání podílu na obou trzích, ale chybí porovnání velikosti obou trhů. Návrh se nezabývá velikostí trhu s veřejnou nabídkou a velikostí trhu s neveřejnou nabídkou. Je možné že trh s neveřejnou nabídkou je větší a pro operátory podstatnější, a probíhá na něm zdravá hospodářská soutěž. Trh s veřejnou nabídkou je menší méně důležitý a soutěž zde neprobíhá.

Územní vymezení by mělo být, zejména po nové regulaci EK a EP, území EU. Tj návrh by se měl zabývat cenami služeb prodávaných na území ČR a konzumovaných na území EU.

V podstatě existuje systém dvojích cen, pro korporátní organizace a pro veřejnost. Je možno použít myšlenku exministra Mládka, či jeho náměstka, že by nemělo být možné sjednat si neveřejnou cenu za službu, ovšem tuto myšlenku rozšířit i na korporátní organizace. Tedy za stejnou službu existuje jediná cena.

Přidat připomínku

Je-li formulář s připomínkou podáván v elektronické podobě zasláním na adresu podatelna@ctu.cz, musí být v souladu s ust. čl. 6 odst. 4 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě podepsán uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby. Dále je možné připomínku podat prostřednictvím datové schránky (a9qaats) nebo v listinné podobě v sídle ČTÚ.

Přidat stanovisko/názor

V souladu s ust. čl. 9 odst. 4 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě se stanoviska a názory k návrhu nevypořádávají. ČTÚ k nim však přihlédne v konečném znění opatřeni.

Top