Základní služby

Základní služby představují minimální soubor služeb, které musí být poskytovány trvale na celém území České republiky za stejných podmínek všem uživatelům, za dostupnou cenu a ve stanovené kvalitě. Základními službami se tak rozumí poštovní služby a zahraniční poštovní služby, které jsou vzhledem k potřebám veřejnosti pod ochranou státu. Jedná se o tyto nejdůležitější služby - obyčejné zásilky a balíky, doporučené zásilky, cenné zásilky a poštovní poukázky.

Na evropské úrovni je problematika základních služeb řešena směrnicí o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby. Směrnice používá pro označení základních služeb pojem všeobecné služby, přičemž v obecné rovině se používá i pojem univerzální služby.

Rozsah základních služeb je vymezen v § 3 zákona o poštovních službách:

  1. služba dodání poštovních zásilek do 2 kg,
  2. služba dodání poštovních balíků do 10 kg,
  3. služba dodání peněžní částky poštovním poukazem,
  4. služba dodání doporučených zásilek,
  5. služba dodání cenných zásilek,
  6. služba bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby,
  7. služby, které musí být zajištěny na základě závazků vyplývajících z členství České republiky ve Světové poštovní unii.

Následující tabulka obsahuje seznam základních služeb s uvedením obchodních názvů, pod kterými je držitel poštovní licence zajišťuje.

 

Základní služby podle vyhlášky č. 464/2012 Sb. Místo dodání OZNAČENÍ poštovních služeb České pošty

Služba dodání poštovních zásilek do 2 kg

Česká republika

Obyčejné psaní

Obyčejná zásilka
zahraničí Obyčejná zásilka

Služba dodání poštovních balíků do 10 kg

Česká republika

Obyčejný balík

zahraničí Standardní balík

Služba dodání peněžní částky poštovním poukazem

Česká republika

Poštovní poukázka A

Poštovní poukázka B
Poštovní poukázka C, D
zahraničí Poštovní poukázka Z/C

Služba dodání doporučených zásilek

Česká republika

Doporučené psaní

Doporučený balíček
zahraničí Doporučená zásilka

Služba dodání cenných zásilek

Česká republika

Cenné psaní

Cenný balík
zahraničí Cenné psaní
Cenný balík

Služba bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby

Česká republika

Obyčejná slepecká zásilka

Doporučená slepecká zásilka
zahraničí Obyčejná slepecká zásilka
Doporučená slepecká zásilka

Služba dodání tiskovinového pytle

zahraničí

Obyčejný tiskovinový pytel

Doporučený tiskovinový pytel

 

Základní služby musí umožnit každý pracovní den nejméně jedno poštovní podání a dále alespoň jedno dodání na adresu každé fyzické nebo právnické osoby. Podrobnou technickou specifikaci jednotlivých základních služeb stanoví vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 203/2016 Sb. Tato vyhláška dále stanoví způsob zajištění poskytování základních služeb, minimální požadavky na dostupnost pošt a poštovních schránek, výjimky z povinnosti zajistit dodání na adresu každé fyzické nebo právnické osoby a informace, které mají být uživatelům základních služeb dostupné, a to ať již na vyžádání, nebo formou vyvěšení u pošty nebo na webu provozovatele. Smyslem vyhlášky není jakkoliv omezovat provozovatele v poskytování služeb nad rámec povinností daných vyhláškou.

Dne 24. 7. 2015 nabylo platnosti nařízení vlády č. 178/2015 Sb., o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb, které je účinné od 1. 1. 2016. Toto nařízení stanoví, že minimální počet provozoven držitele poštovní licence pro zajištění a poskytování základních služeb činí 3 200.

Rozhodnutí o udělení poštovní licence

Rada Úřadu vydala rozhodnutí čj. ČTÚ-70 580/2017-610/V. vyř. o udělení poštovní licence, kterým byla uložena povinnost trvale zajistit na celém území České republiky všeobecnou dostupnost všech základních služeb podle § 3 zákona o poštovních službách.

Přílohou tohoto rozhodnutí je stanoven seznam obcí a částí obcí, v nichž je držitel poštovní licence povinen provozovat pošty za účelem zajištění jejich dostupnosti. Držitel poštovní licence je oprávněn některé provozovny z tohoto seznamu nahradit jinými provozovnami. Případné změny je držitel poštovní licence povinen oznámit Úřadu.

Seznam pošt

V průběhu trvání poštovní licence Česká pošta oznámila Úřadu změny v tomto seznamu dostupné v souboru „Přehled oznámených změn".

Aktuální seznam provozoven, kterými je zajištěna dostupnost základních služeb v obcích a částech obcí, zveřejňuje Česká pošta na svém webu v souboru „Informace o poštách, včetně jejich PSČ, adres, otevíracích dob, telefonních čísel, způsobu zajištění obsluhy osob na vozíku pro invalidy a osob, které mají s sebou kočárek s dítětem“.

Top