Univerzální služba (elektronické komunikace)

 

Univerzální služba je minimální soubor služeb, který je přístupný za stejných podmínek všem koncovým uživatelům, za dostupnou cenu a ve stanovené kvalitě.

Na evropské úrovni je problematika univerzální služby řešena směrnicí o univerzální službě, která je v České republice transponovaná do zákona o elektronických komunikacích.

 

Český telekomunikační úřad je oprávněn v rámci univerzální služby uložit podnikatelům povinnost poskytovat následující dílčí služby:
a) připojení v pevném místě k veřejné komunikační síti,
b) přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě,
c) pravidelné vydávání účastnických seznamů a přístup koncových uživatelů k těmto seznamům,
d) informační službu o telefonních číslech účastníků veřejně dostupné telefonní služby, dostupnou pro koncové uživatele,
e) služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě,
f) přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě, k informační službě o telefonních číslech a k účastnickým seznamům rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení, nebo
g) doplňkové služby ke službám uvedeným v písmenech a) a b), kterými jsou:
  1. postupné splácení ceny za zřízení připojení k veřejné komunikační síti pro spotřebitele,
  2. bezplatné selektivní zamezení odchozích volání, odesílání prémiových textových nebo multimediálních zpráv nebo, je-li to technicky proveditelné, přístupu k podobným službám se zvýšenou cenou anebo volání na určené druhy čísel pro účastníka,
  3. bezplatné položkové vyúčtování ceny pro účastníka,
  4. poskytování informací na žádost účastníka o nižších cenách nebo výhodnějších cenových plánech a podmínkách, za nichž jsou uplatňovány, jsou-li tyto informace dostupné, a,
  5. kontrola výdajů účastníka spojených s využíváním veřejně dostupné telefonní služby, včetně bezplatného upozornění spotřebitele v případě neobvyklého nebo nadměrně zvýšeného využívání této služby.

 

Dále se v rámci univerzální služby ukládá povinnost tzv. zvláštních cen, která umožňuje osobám se zvláštními sociálními potřebami výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu.

Podobný obsah

Top