Poštovní služby

Český telekomunikační úřad podle zákona o poštovních službách zajišťuje ochranu uživatelů a dalších účastníků trhu poštovních služeb, vede evidenci provozovatelů, provádí analýzy všeobecné dostupnosti základních služeb a přezkoumává nutnost uložení povinnosti poskytovat a zajišťovat základní služby, rozhoduje o udělení poštovní licence a dohlíží, zda provozovatelé plní své povinnosti podle tohoto zákona.

Poštovní službou je podle § 1 odst. 2 zákona o poštovních službách činnost prováděná podle poštovní smlouvy a za podmínek stanovených zákonem o poštovních službách. Poštovní služba zpravidla zahrnuje poštovní podání, třídění a přepravu poštovní zásilky prostřednictvím poštovní sítě a je prováděna za účelem dodání poštovní zásilky příjemci. Za poštovní službu se považuje i dodání poukázané peněžní částky.

Podle § 1 odst. 3 zákona o poštovních službách pak poštovní službou není přeprava poštovních zásilek, pokud je vykonávána osobou, která k těmto zásilkám současně neprovedla poštovní podání, třídění nebo dodání. Poštovní službou rovněž není služba obdobná poštovní službě, která je vykonávána odesílatelem nebo s ním propojenou osobou.

Zahraniční poštovní službou je pak podle § 2 písm. i) zákona o poštovních službách služba, jejíž poskytnutí bylo sjednáno v zahraničí a jejímž účelem je dodání poštovní zásilky nebo peněžní částky v České republice a která spadá do oblasti poštovních služeb v té fázi, jež je provozovatelem zajišťována na území České republiky,

V případě pochybností, zda podnikatel poskytuje poštovní služby, či nikoliv, je možné obrátit se na Český telekomunikační úřad, Odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb prostřednictvím kontaktních údajů Úřadu.

Podnikat v oblasti poštovních služeb na území České republiky mohou za podmínek stanovených zákonem fyzické a právnické osoby, které splňují obecné podmínky. Oprávnění k podnikání vzniká těmto osobám dnem doručení písemného oznámení podnikání, které splňuje náležitosti podle § 18 odst. 2 a 3 zákona o poštovních službách.

Úřad v rámci zajištění podmínek pro podnikání a při výkonu státní správy v oblasti poštovních služeb při své činnosti zejména

 1. vydává prováděcí právní předpisy v oblasti poštovních služeb,
 2. vede evidenci provozovatelů,
 3. rozhoduje ve sporech o přístup k poštovní infrastruktuře,
 4. spolupracuje s orgány Evropské unie a s regulačními orgány členských států Evropské unie,
 5. vykonává kontrolu v oblasti poštovních služeb,
 6. ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení povinností stanovených zákonem o poštovních službách,
 7. vykonává státní statistickou službu, včetně sběru dat.

Úřad dále prosazuje zájmy uživatelů za účelem zajištění poskytování základních služeb zejména tím, že při své činnosti

 1. provádí analýzy všeobecné dostupnosti základních služeb,
 2. ukládá povinnost zajistit všeobecnou dostupnost základních služeb,
 3. činí další opatření v zájmu řádného poskytování a zajišťování základních služeb,
 4. zajišťuje v souladu s ustanoveními tohoto zákona vysokou úroveň ochrany spotřebitelů,
 5. zveřejňuje zprávu o plnění povinností uložených držiteli poštovní licence.
Top