Otevřený internet a pravidla síťové neutrality

Dnem 30. dubna 2016 nabyla účinnosti ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2120 (dále jen „Nařízení“), která upravují náležitosti přístupu k otevřenému internetu.

Sdružení evropských regulátorů BEREC k tomuto Nařízení vydalo v roce 2016 pokyny „BEREC Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules“ (dále jen „Pokyny“) (neoficiální překlad), které v roce 2020 novelizovalo dokumentem „BEREC Guidelines on the Implementation of Open Internet Regulation“ (neoficiální překlad).

ČTÚ k problematice otevřeného internetu zpracoval dokument „Vyjádření Českého telekomunikačního úřadu k vybraným otázkám přístupu k otevřenému internetu a evropským pravidlům síťové neutrality“. Tento dokument pak v roce 2020 doplnil „Dodatkem“ reagujícím na vývoj na trhu v období od nabytí účinnosti Nařízení. V dokumentu ČTÚ popisuje, jak bude v prostředí České republiky aplikovat Nařízení a Pokyny z pohledu uplatnění vybraných pravidel, která předpokládají individuální posouzení a zohlednění národních specifik.

V souvislosti s uplatňováním pravidel otevřeného internetu a síťové neutrality dále ČTÚ v rámci svých kompetencí provádí měření a vyhodnocuje vybrané parametry datových sítí. Metodiky měření těchto parametrů jsou zveřejněny na stránkách ČTÚ v sekci ochrana spotřebitele.

ČTÚ současně upozorňuje, že dne 2. září 2021 vydal Soudní dvůr EU rozsudky C 34/20, C-854/19 a C-5/20 ohledně porušení Nařízení. Posuzované případy se týkaly obchodní praktiky tzv. zero-ratingu. Sdružení evropských regulátorů BEREC v současné době posuzuje tato rozhodnutí a jejich dopady na dosavadní regulační praxi. Na základě tohoto posouzení se očekává revize Pokynů BEREC v částech upravujících tuto problematiku. ČTÚ bude v rámci výkonu svých kompetencí posuzovat každý případ individuálně a s ohledem na výše uvedenou judikaturu.

Zprávy ČTÚ o výsledcích sledování plnění Nařízení EU 2015/2120

Český telekomunikační úřad, jakožto národní regulátor pro oblast elektronických komunikací v České republice, vypracovává výroční zprávy, v souladu s čl. 5 odst. 1 Nařízení (EU) 2015/2120, o výsledcích monitorování plnění za období od 1.května do 30. dubna následujícího roku.

Zpráva ve své struktuře respektuje Pokyny BEREC k provádění evropských pravidel síťové neutrality vnitrostátními regulačními orgány (zejména body 182 a 183). Zveřejněné hodnocení vychází z poznatků a informací, které Úřad v rámci svých kompetencí průběžně sleduje a vyhodnocuje. Zpráva je předkládána Evropské komisi a BEREC.

Top