Harmonizované normy

10. 11. 2022 vyšlo nové Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2191 o harmonizovaných normách ke směrnici RED.

Harmonizované normy vztahující se ke Směrnicí 2014/53/EU Evropského parlamentu a rady ze dne 16. dubna 2014, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES, a v ČR k nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh, lze vyhledávat na stránkách českých technických norem ÚNMZ.

Přehled harmonizovaných norem vztahujících se k základním požadavkům stanoveným směrnicí 2014/53/EU (směrnice RED), tj. norem na bezpečnost včetně omezení z hlediska expozice člověka elektromagnetickými poli, elektromagnetickou kompatibilitu a účelné využívání rádiového spektra, je uveden v Prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2022/2191.

V případě, že pro dané zařízení nebyla ještě vydána norma harmonizovaná ke směrnici RED, lze obecně při posuzování shody použít normu harmonizovanou k dosavadní směrnici 1999/5/ES (směrnice RTTE) – více viz Odpovědi Evropské komise na často kladené otázky ke směrnici RED.

V případě zařízení využívajících rádiové kmitočty v režimu všeobecných oprávnění jsou požadované harmonizované normy pro účelné využívání rádiového spektra uvedeny v příslušných všeobecných oprávněních.

Příklad některých často používaných norem

Účelné využívání rádiového spektra:
  • ČSN ETSI EN 300 220 – Přístroje s krátkým dosahem (SRD) – Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s výkonem do 500 mW
  • ČSN ETSI EN 300 440 – Zařízení krátkého dosahu – Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz
  • ČSN ETSI EN 300 328 – Širokopásmové přenosové systémy – Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace
  • ČSN ETSI EN 301 893 – Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) – Vysokovýkonná RLAN 5 GHz
EMC:
  • Normy řady ČSN ETSI EN 301 489 – Normy pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb
Bezpečnost:
  • ČSN EN 60950 – Zařízení informační technologie – Bezpečnost
  • ČSN EN 62209 – Postup měření pro hodnocení měrného absorbovaného výkonu (SAR) při vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z v ruce držených a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení

 

Top