VÝZVA k uplatnění připomínek k upravenému záměru k zajištění poskytování základních služeb podle zákona o poštovních službách pro období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zahajuje veřejnou konzultaci k upravenému záměru neuložit povinnost poskytování základní služby dodání poštovních zásilek do 2 kg vnitrostátně pro poštovní zásilky, jejichž rozměry přesahují 35,3 x 25 x 2 cm nebo hmotnost 1 kg, a dodání poštovního balíku do 10 kg vnitrostátně.

Poskytování ostatních dosud uložených základních služeb, které jsou obsaženy v poštovní licenci stávajícího držitele, České pošty s.p., ČTÚ zamýšlí nadále uložit jako povinnost tak, aby byla podle § 3 odst. 2 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů zajištěna jejich trvalá dostupnost prostřednictvím sítě provozoven na celém území České republiky ve stanovené kvalitě, za dostupné ceny, každý pracovní den a způsobem, který odpovídá požadavkům úředního doručování písemností podle zvláštního právního předpisu.

ČTÚ provedl podle § 37 odst. 4 zákona o poštovních službách přezkum v oblasti poštovních služeb, jehož výstupy společně se záměrem předložil dne 15. prosince 2021 k veřejné konzultaci.

Na základě obdržených připomínek a opakovaného přezkoumání zjištěných skutečností ČTÚ oznamuje nový upravený záměr neuložit nebo uložit povinnost poskytovat a zajišťovat jednotlivé základní služby, který ČTÚ podle § 37 odst. 5 zákona o poštovních službách konzultuje s dotčenými subjekty.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 7. března 2022, a to v listinné podobě na adresu Český telekomunikační úřad, odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025, nebo v elektronické podobě do datové schránky Úřadu: a9qaats, či elektronickou poštou s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: podatelna@ctu.cz.

čj. ČTÚ-54 314/2021-610/III. vyř.
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb


Diskuse je uzavřena.

Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Soubory ke stažení
Záměr upravený(384.03 KB)
Top