VÝZVA k uplatnění připomínek k opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2011-Y, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel

Český telekomunikační úřad zpracoval k provedení § 34 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), návrh opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2011-Y, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel.

Český telekomunikační úřad v souvislosti s připravovanou implementační novelou Zákona a na základě diskusí s odbornou veřejností vypracoval návrh nového znění opatření obecné povahy. Tento návrh je předložen s vědomím, že novela Zákona dosud neproběhla úplným schvalovacím řízením v Parlamentu ČR, avšak nepředpokládá se, že by v částech, které se týkají nového opatření obecné povahy, došlo k dodatečným úpravám. V opačném případě by Český telekomunikační úřad na takovou situaci adekvátně reagoval.

Text návrhu novely Zákona, jak byl zaslán k projednání do senátu, je uveden ZDE.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. a) Zákona se návrh opatření obecné povahy předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu opatření obecné povahy lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán vydá opatření obecné povahy.

čj. ČTÚ-110 230/2011-610
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb


Informace k výsledkům veřejné konzultace návrhu opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2011-Y, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel

Návrh znění opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2011-Y (dále jen „OOP 10“) předložil Úřad k veřejné konzultaci po podrobném projednání svých záměrů na dvou workshopech s operátory konaných ve dnech 25. května a 28. června 2011. Závěry těchto workshopů a popis dalšího postupu zveřejnil na svých webových stránkách. Všechny dotčené a zainteresované subjekty tedy byly s hlavními změnami seznámeny. Znění návrhu OOP 10 předloženého do veřejné konzultace respektovalo tyto dříve deklarované záměry.

S ohledem na skutečnost, že v rámci veřejné konzultace Úřad obdržel velké množství připomínek, znovu směřujících k dříve projednaným záměrům, a současně na potřebu promítnout do návrhu OOP 10 článek 30 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES, rozhodla Rada ČTÚ připravit upravený návrh OOP 10, uspořádat workshop s dotčenými subjekty za účelem vysvětlení provedených úprav a následně zahájit novou veřejnou konzultací k novému textu OOP 10.

čj. ČTÚ-110 230/2011-610/II. vyř.
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS), doručeno 14. 12. 2011

CNPAC s.r.o., doručeno 15. 12. 2011

T-Mobile Czech Republic a.s., doručeno 15. 12. 2011

ICT UNIE o.s., doručeno 16. 12. 2011

Telefónica Czech Republic, a.s., doručeno 16. 12. 2011

Ministerstvo průmyslu a obchodu, doručeno 16. 12. 2011

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, doručeno 16. 12. 2011

Top