VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/22/XX.2005-Y pro kmitočtové pásmo 87,5-146 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/22/XX.2005-Y pro kmitočtové pásmo 87,5–146 MHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomuni­kačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 87,5 MHz a 146 MHz, které jsou dosud uvedeny v Příloze č. 22/11.2004 plánu využití kmitočtového spektra. Oproti stávajícímu dokumentu, který uvedené opatření obecné povahy nahradí, dochází zejména ke změnám ve formální úpravě a dílčím aktualizacím, především v odkazech na mezinárodní dokumenty.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 12765/2005-605
odbor mezinárodních vztahů


V průběhu veřejné konzultace nebyly zaslány žádné připomínky.

Vydané opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra
č. PV‑P/22/10.2005‑40 pro kmitočtové pásmo 87,5–146 MHz zde.

Top