VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/2/xx.2022-Y, trhu č. 2 – vyhrazená velkoobchodní kapacita

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/2/xx.2022-Y, trhu č. 2 – vyhrazená velkoobchodní kapacita, vymezeného podle č. OOP/1/05.2021-5, který navazuje na předchozí analýzu relevantního trhu č. 4 (OOP č. A/4/08.2017-5) – velkoobchodní služby s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě.

Na základě provedené analýzy ČTÚ konstatuje, že tento relevantní trh lze shledat za efektivně konkurenční, neboť na základě provedené analýzy na něm nenalezl podnik s významnou tržní silou.

Připomínky k návrhu opatření obecné povahy č. A/2/xx.2022-Y lze uplatnit do 1 měsíce od data zveřejnění.

čj. ČTÚ-5270/2022-611
odbor ekonomické regulace


Diskuse je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek.

Stanovisko ÚOHS k návrhu opatření obecné povahy.

Soubory ke stažení
Top