VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o podání rozkladu proti rozhodnutí

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) vede jako příslušný správní orgán podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle § 48 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, správní řízení čj. 70 399/2008-611 ve věci stanovení výše čistých nákladů na poskytování univerzální služby za rok 2007 s větším počtem účastníků. Dne 26. 11. 2020 bylo v této věci vydáno rozhodnutí čj. 70 399/2008-611/XXVIII. vyř.

Úřad oznamuje, že dne 16. 12. 2020 obdržel rozklad společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. proti rozhodnutí čj. 70 399/2008-611/XXVIII. vyř. Úřad stanovil společnosti T-Mobile usnesením 15denní lhůtu k doplnění rozkladu, rozklad byl doplněn dne 12. 1. 2021. Rozklad bude se spisovým materiálem předán v zákonné lhůtě odvolacímu orgánu. Účastníci řízení mohou požádat o zaslání rozkladu, resp. doplnění k rozkladu a následně zaslat své vyjádření, a to nejpozději do 1. 2. 2021.

Seznam účastníků je uveden v příloze.

 

 

Ing. Beáta Smrkovská v. r.
ředitelka odboru ekonomické regulace

Příloha

Veřejná vyhláška čj. 70 399/2008-611/XXX. vyř.

Seznam účastníků řízení čj. 70 399/2008-611

čj. 70 399/2008-611/XXX. vyř.
odbor ekonomické regulace

 

Soubory ke stažení
Top