TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 51. týdnu 2012

Praha, 21. prosince 2012. Rada ČTÚ na dvou zasedáních v 51. týdnu 2012 schválila pro zaslání do veřejné konzultace návrh analýzy relevantního trhu č. 8 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích. ČTÚ v analýze konstatuje, že relevantní trh není dostatečně konkurenčním trhem, neboť na něm působí podniky se společnou významnou tržní silou a nápravná opatření vnitrostátního práva nebo práva Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže nepostačují k řešení daného problému. Návrh byl předložen do veřejné konzultace s termínem k vyjádření do konce ledna 2013.

Rada rozhodla o všeobecném oprávnění č. VO-R/14/12.2012-17 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v kmitočtovém pásmu 10 GHz. Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2013.

Rada schválila návrhy prováděcích právních předpisů k zákonu o poštovních službách, a to vyhlášku o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování, vyhlášku o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby a vyhlášku o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence.

Konečně Rada rozhodla o nové výši regulovaných velkoobchodních cen za ukončení hlasových volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích. Mobilním operátorům je ukládaná povinnost sjednávat ceny za službu terminace volání tak, aby v období od 1. ledna 2013 nebyla překročena maximální cena 0,41 Kč/min. bez DPH a v období od 1. července 2013 nebyla překročena maximální cena 0,27 Kč/min. bez DPH.

Bližší informace o aktivitách ČTÚ a Rady ČTÚ naleznou zájemci v pravidelné Měsíční monitorovací zprávě ČTÚ za měsíc prosinec.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 21. prosince 2012

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XII/2012

Soubory ke stažení
tz7221122012.pdf(91.19 KB)
Top