TISKOVÁ ZPRÁVA Vydání rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby zvláštní ceny podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích

Rada Českého telekomunikačního úřadu vydala dne 7. června 2011 podle § 38 odst. 3 a § 107 odst. 8 písm. b) bodu 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), rozhodnutí o uložení povinnosti umožnit v rámci univerzální služby osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 Zákona výběr cen nebo cenových plánů (dále jen „zvláštní ceny“), které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu.

Rozhodnutím byla uložena společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČO: 60193336, povinnost poskytovat zvláštní ceny v rámci univerzální služby po dobu tří let ode dne 2. července 2011. Tím bude zajištěno nepřerušené poskytování zvláštních cen.

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 13. června 2011.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 20. června 2011

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VI/2011

Soubory ke stažení
tz2420062011.pdf(81.51 KB)
Top