TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za srpen 2011

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) vydal dne 8. září Měsíční monitorovací zprávu za měsíc srpen 2011. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Téma měsíce je věnováno informaci o zveřejněném materiálu „Základní principy výběrového řízení – aukce na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz“, který je dalším krokem při přípravě výběrového řízení na volné kmitočty pro sítě nové generace v souladu s postupem, který pro správu vybraných částí rádiového spektra se zaměřením na podporu poskytování služeb vysokorychlostního přístupu schválila vláda ČR. V souvislosti se zveřejněním uvedeného materiálu ČTÚ požádal všechny dotčené subjekty o předkládání připomínek.

Monitorovací zpráva dále informuje o výsledku kontroly plnění povinností stanovených nařízením EP a Rady (ES) č. 717/2007 ze dne 27. června 2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství.

Zpráva dále upozorňuje, že ČTÚ zahájil přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtových úsecích 3459–3480 MHz a 3559–3580 MHz, které jsou využívány celoplošnými sítěmi k poskytování širokopásmového přístupu, a v kmitočtových úsecích 3480–3500 MHz a 3580–3600 MHz, které jsou využívány pro pevné spoje bod-bod a bod-více bodů.

Celý text zprávy naleznete na internetových stránkách zde.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 8. září 2011

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IX/2011

Soubory ke stažení
tz3408092011.pdf(92.33 KB)
Top