TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2009

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) vydal 10. listopadu Měsíční monitorovací zprávu (dále jen „MMZ“) za měsíc říjen 2009. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Dne 31. října došlo k ukončení analogového vysílání z vysílače Praha – Cukrák, který pokrývá část Prahy a Středočeského kraje. V Praze byl tímto dokončen přechod zemského analogového televizního vysílání na digitální vysílání. Informace o aktuálním stavu pokrytí zemským analogovým a digitálním vysílání lze nalézt na informačních webových stránkách ČTÚ http://dtv.ctu.cz.

Evropská unie

Dne 26. října byly v Bruselu přijaty Radou EU dva ze tří legislativních návrhů, tvořící tzv. telekomunikační balíček. Vznikl nový evropský úřad BEREC (Body of European Regulators of Electronic Communications), který bude usilovat o sjednocení regulace telekomunikací v rámci EU, a dále byla přijata tzv. směrnice o právech uživatelů v odvětví elektronických komunikací.

Analýzy relevantních trhů

V průběhu měsíce října ČTÚ vydal tři analýzy relevantních trhů formou opatření obecné povahy:

  • č. A/7/09.2009-11, trh č. 7 – „Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích“ ze dne 2. října,
  • č. A/2/10.2009-12, trh č. 2 – „Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě“ ze dne 15. října,
  • č. A/3/10.2009-13, trh č. 3 – „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“ ze dne 15. října.

V návaznosti na nabytí účinnosti těchto opatření zahájil ČTÚ s dotčenými podniky správní řízení, jejichž výsledkem bude stanovení podniků s významnou tržní silou a uložení jim příslušných povinností v rozsahu, který bude vycházet ze zjištěného stavu trhu.

Kontrolní činnost

  • kontrola využívání rádiových kmitočtů bez oprávnění. V předchozím období bylo zjištěno v souvislosti se šetřením rušení příjmu satelitní televize UPC Direct neoprávněné využívání kmitočtu v pásmu 11 GHz v Ústí nad Labem. V následně zahájeném řízení byla účastníku řízení správním rozhodnutím uložena pokuta,
  • spolupráce ČTÚ s Českou obchodní inspekcí (ČOI) při kontrole u prodejců telekomunikačních koncových a rádiových zařízení. V rámci kontrolní činnosti byl v Turnově a v Železném Brodu zjištěn prodej rádiově řízených modelů aut pracujících v pásmech 45 MHz a 49 MHz (mohou způsobovat rušení vysílání 1. TV kanálu), a dále prodej bezdrátových zvonků využívajících kmitočty v pásmu 250 až 350 MHz (mohou způsobovat rušení zařízení pracujících na kmitočtech vyhrazených pro Armádu České republiky). Zjištěné závady řeší ve své kompetenci ČOI.

V návaznosti na provedené šetření ve věci obtěžujících volání s komerčním sdělením bylo dne 30. října 2009 vydáno ve správním řízení rozhodnutí o uložení pokuty společnosti Telefónica O2. Rozhodnutí nenabylo právní moci.

Změna podmínek pro využití GSM pásma

Dne 20. října 2009 byly v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněny dva nové dokumenty, které umožňují telefonům 3G používat kmitočtové pásmo GSM. Jedná se o Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/214/ES ze dne 16. září 2009, kterou se mění směrnice Rady 87/372/EHS o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství a o Rozhodnutí Komise 2009/766/ES ze dne 16. října 2009 o harmonizaci kmitočtových pásem 900 MHz a 1800 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat celoevropské služby elektronických komunikací ve Společenství. Nová opatření EU posílí hospodářskou soutěž na evropském trhu s telekomunikačními službami a operátorům usnadní poskytovat po celé Evropě vedle dnešních služeb GSM i rychlejší služby, jako je např. mobilní internet. Podpoří rovněž zavedení bezdrátových širokopásmových služeb, jež jsou jednou z hnacích sil hospodářského oživení.

Více informací včetně tabulek najdete ve vlastní monitorovací zprávě na www.ctu.cz.

Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu


Praha 10. listopadu 2009

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 811
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XI/2009

Top