TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za duben 2010

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) vydal 11. května Měsíční monitorovací zprávu (dále jen „MMZ“) za měsíc duben. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Téma měsíce

Dne 21. dubna byl na 18. schůzi Senátu Parlamentu ČR projednán a schválen Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Přijetí novely zákona o elektronických komunikacích bylo vyvoláno potřebou komplexní úpravy zákona o elektronických komunikacích. Návrh zákona byl vytvořen na základě vzájemné spolupráce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a ČTÚ a za přispění názorů podnikatelské veřejnosti. Po podpisu návrhu zákona prezidentem České republiky a po uveřejnění ve Sbírce zákonů předpokládáme nabytí účinnosti dnem 1. července 2010.

Základní změny, které novela zákona o elektronických komunikacích přináší, a podstata těchto změn spočívají zejména v následujících okruzích:

  1. Zavedení možnosti změny a odnětí přídělu rádiových kmitočtů.
  2. Čerpání z Radiokomunikačního účtu.
  3. Změny v oblasti správy čísel.
  4. Změna financování univerzální služby.
  5. Posílení nástrojů ČTÚ za účelem zajištění ochrany spotřebitele.
  6. Oblast mediální legislativy.
  7. Změna v oblasti autorského práva.

Regulační opatření

ČTÚ zahájil v průběhu dubna 2010 práce na projektu pod názvem „Implementace Doporučení Komise Evropských společenství č. 2009/396/ES ze dne 7. května 2009 o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích v EU do regulace cen Českým telekomunikačním úřadem“. V rámci tohoto projektu bude vytvořen model pro výpočet cen na základě dlouhodobých přírůstkových nákladů (LRIC) pro službu ukončení volání ve veřejné telefonní síti v pevném místě a pro službu ukončení volání ve veřejných mobilních sítích. Zavedení metodik do regulace cen za propojení požaduje po státech EU Doporučení 2009/396/ES nejpozději do 31. prosince 2012.

Podle vydaných rozhodnutí ČTÚ dojde v letech 2010–2011 k postupnému snížení velkoobchodní mobilní terminační ceny ve třech krocích v souhrnu o cca 45 %, čímž se otevírá operátorům prostor pro snížení konečných maloobchodních cen. Pro terminaci a originaci ve veřejné telefonní síti v pevném místě stanovil ČTÚ nově maximální výši velkoobchodních cen rozhodnutím o ceně pro společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Kontrolní činnost

Rada ČTÚ požádala pracovníky ČTÚ o provedení kontroly u operátorů týkající se podezření na nedovolené praktiky při uzavírání, změnách a ukončování smluv se zákazníky a o zveřejnění závěrů.

Více informací včetně tabulek najdete ve vlastní monitorovací zprávě na www.ctu.cz.

Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 11. května 2010

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ V/2010

Soubory ke stažení
tz1811052010.pdf(86.38 KB)
Top