TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za červen 2010

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) vydal 16. července Měsíční monitorovací zprávu (dále jen „MMZ“) za měsíc červen 2010. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

V části věnované Tématu měsíce se ČTÚ podrobněji zabýval Zprávou o pokroku jednotného evropského trhu elektronických komunikací za rok 2009, vydanou Evropskou komisí dne 25. května 2010 (15. implementační zpráva). V této zprávě Komise každoročně hodnotí provádění evropského regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací, přičemž hodnotí vývoj na trzích elektronických komunikací, uplatňovanou regulaci a její dopady na trhy v příslušném roce. Monitorovací zpráva za červen proto ve výše uvedené kapitole obsahuje stručné shrnutí vybraných důležitých závěrů a konstatování z této implementační zprávy.

V monitorovací zprávě za měsíc červen se ČTÚ rovněž podrobně věnoval některým aspektům uzavírání smluv o poskytování služeb elektronických komunikací. V návaznosti na šetření některých podání, které obdržel v poslední době ve věci uzavírání smluv po telefonu, v souvislosti s prodejem tarifů „O2 NEON“ společnosti Telefónica O2, poskytl ČTÚ koncovým uživatelům potřebné informace o správném postupu a upozornil na související právní úpravu.

Dne 10. června ČTÚ zveřejnil v částce 6/2010 Poštovního věstníku Zprávu o plnění povinností České pošty, s.p. v oblasti základních služeb za rok 2009.

Pro účely sběru informací potřebných pro další rozhodnutí o současném a budoucím využití kmitočtového pásma 40,5–43,5 GHz, zveřejnil ČTÚ dne 29. června 2010 „Konzultační dokument k pásmu 40 GHz“. Dokument je zpracován formou dotazníku a je určen zejména potenciálním uživatelům rádiového spektra, dodavatelům technologií a podnikatelům v oblasti elektronických komunikací. K získaným informacím ČTÚ přihlédne v připravovaném návrhu nového vydání části plánu využití rádiového spektra pro pásmo 39,5–43,5 GHz.

Od 1. července 2010 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 544/2009 ze dne 18. června 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích, byly sníženy cenové stropy pro regulované roamingové volání (tzv. eurotarif) v rámci EU/EHP z 0,43 €/min na 0,39 €/min (bez DPH, u odchozího volání) a z 0,19 €/min na 0,15 €/min (bez DPH, u příchozího volání). Nově je také uplatňován na všechny zákazníky minimálně jeden finanční limit za stažená roamingová data, který nesmí dle výše zmíněného nařízení překročit výši 50,- €.

Více informací najdete ve vlastní monitorovací zprávě na www.ctu.cz.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 16. července 2010

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VII/2010

Soubory ke stažení
tz2116072010.pdf(122.02 KB)
Top