TISKOVÁ ZPRÁVA Další postup ČTÚ při analýze relevantního trhu č. 5: velkoobchodní širokopásmový přístup v České republice

Praha, 15. srpna 2012. Evropská komise sdělila dne 13. srpna 2012 Českému telekomunikačnímu úřadu konečné rozhodnutí ve věci oznámeného návrhu opatření – analýzy relevantního trhu č. 5 velkoobchodní širokopásmový přístup v České republice.

I přes podpůrné stanovisko Sdružení evropských regulačních orgánů BEREC k návrhu zpracovanému ČTÚ, Evropská komise ve svém konečném rozhodnutí potvrdila svůj nesouhlas s navrhovaným vymezením uvedeného trhu.

Obdobně jako nyní v případě České republiky uplatnila Evropská komise právo veta i v případech návrhů analýz trhů předložených regulačními orgány jiných zemí např. Finskem a Polskem. Ze způsobu, jakým Evropská komise interpretuje rámcovou směrnici při posuzování konkrétních analýz, lze usoudit, že jejím záměrem je prosadit identické regulační nástroje napříč evropským telekomunikačním trhem bez ohledu na odlišné soutěžní prostředí na národních trzích. Nelze proto do budoucna očekávat oslabování regulace.

Na základě uvedeného rozhodnutí Evropské komise proto Rada ČTÚ rozhodla o stažení návrhu analýzy relevantního trhu č. 5 z notifikačního procesu. ČTÚ nyní připraví nový upravený návrh analýzy, pro jeho zpracování využije i připomínky Evropské komise, a s novým návrhem následně seznámí odbornou veřejnost.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 15. srpna 2012

Doplňující informace: ČTÚ dne 11. května 2012 zaslal Evropské komisi k notifikaci návrh analýzy relevantního trhu č. 5 (velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací). ČTÚ v rámci této analýzy zahrnul do věcného vymezení trhu vedle služeb ADSL rovněž služby poskytované kabelovými a WiFi operátory a následně – s ohledem na různé konkurenční podmínky panující na území České republiky – provedl tzv. geografickou segmentaci trhu. V obcích a městech s dostatečnou mírou a úrovní konkurence, kde nezjistil žádný podnik s významnou tržní silou, regulaci nenavrhl. Pouze v oblastech s nižší úrovní konkurence byla jako podnik s významnou tržní silou označena společnost Telefónica Czech Republic, a proto jí ČTÚ v souladu se zákonem navrhl uložit nezbytné regulační povinnosti.

Evropská komise následně dne 11. června 2012 zahájila tzv. přezkumnou fázi jak k analýze relevantního trhu č. 5 (podle článku 7 Rámcové směrnice), tak k návrhu nápravných opatření na segmentu s nižší úrovní konkurence (podle článku 7a Rámcové směrnice). V rámci přezkumné fáze vytváří stanoviska k připomínkám Evropské komise Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací BEREC. Evropská komise následně při vydání finálních rozhodnutí musí v nejvyšší možné míře zohlednit i názor BEREC. Ten své stanovisko k připomínkám Evropské komise k návrhu relevantního trhu č. 5 zveřejnil dne 11. července 2012.

V tomto stanovisku BEREC podpořil přístup ČTÚ k analýze relevantního trhu č. 5 a nejdůležitější body této analýzy, kterými bylo věcné vymezení trhu (včetně zahrnutí služeb samozásobení poskytovaných vertikálně integrovanými WiFi a CATV operátory) a geografické vymezení trhu (rozdělující území České republiky do dvou segmentů podle úrovně konkurence).

Svým stanoviskem vydaným v rámci přezkumné fáze BEREC poprvé plně podpořil postup regulačního orgánu. Ve všech předchozích stanoviscích BEREC naopak vždy buď plně či z větší části souhlasil s vážnými připomínkami Evropské komise. Více viz předchozí Tisková zpráva ČTÚ.

Dne 25. července 2012 pak BEREC zveřejnil i stanovisko k návrhu ukládaných nápravných opatřeních na relevantním trhu č. 5. Evropská komise ČTÚ vytýkala neuložení povinnosti přístupu rovněž na optické sítě a chybějící cenovou regulaci. V tomto druhém stanovisku BEREC souhlasil s připomínkami Evropské komise a doporučil ČTÚ na segmentu s nižší úrovní konkurence (na němž byl nalezen podnik s významnou tržní silou) výslovně specifikovat povinnost přístupu rovněž pro optické sítě a uložit cenovou regulaci.

Ani po podpůrném stanovisku sdružení BEREC nezměnila Evropská komise svůj názor na analýzu trhu a využila svého práva podle článku 7(5) Rámcové směrnice a dne 13. srpna 2012 vydala rozhodnutí, v němž po ČTÚ požaduje stažení a přepracování analýzy relevantního trhu č. 5.

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VIII/2012

Soubory ke stažení
tz4715082012.pdf(140.16 KB)
Top