TISKOVÁ ZPRÁVA Český telekomunikační úřad se ohrazuje proti tvrzením společnosti MobilKom v souvislosti s jejím rozhodnutím o restrukturalizaci

Společnost MobilKom ve své tiskové zprávě ze dne 21. listopadu 2011 uvedla, že jedním z důvodů jejího rozhodnutí přistoupit k reorganizaci v rámci insolventního řízení je to, že společnosti MobilKom nebylo umožněno poskytovat služby na síti GSM. V této souvislosti informovala, že jí poskytování služeb na síti GSM nebylo umožněno ze strany Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „ČTÚ“), když ČTÚ i přes dva roky trvající snahu vedení společnosti MobilKom neučinil žádné kroky ke vstupu virtuálních mobilních operátorů na trh nebo k odkládané aukci nových frekvencí.

Proti těmto tvrzením se Český telekomunikační úřad ohrazuje a uvádí, že:

  1. Společnost MobilKom svoji síť stavěla na využití technologie CMDA v pásmu 400 MHz nikoli na využití kmitočtů GSM. ČTÚ poskytl společnosti MobilKom veškerou podporu a součinnost při zajišťování kmitočtů pro podnikem zvolenou technologii CDMA. Již při zahájení podnikatelské činnosti bylo společnosti MobilKom nepochybně známo, že s uvolněním kmitočtů digitální dividendy se počítá až po dokončení přechodu analogového zemského vysílání na digitální v roce 2012.
  2. Dále bylo společnosti MobilKom nepochybně známo, že uzavření dohody o virtuálním operátorovi je záležitostí komerční dohody a regulátor nemá možnost takovou dohodu vynutit resp. nařídit. Za poslední dva roky nebyl ČTÚ oficiálně společností MobilKom informován o zahájení jednání s některým z mobilních operátorů za účelem vzniku virtuálního operátora. ČTÚ nebyl touto společností ani vyzván k účasti na údajně probíhajících jednáních a nebyl ani požádán o stanovisko k případným sporným bodům vyjednávané smlouvy. Připravenost účasti v jednání a k vydání stanoviska ČTÚ několikrát veřejně deklaroval.
  3. Příprava aukce nových frekvencí je z pohledu ČTÚ v souladu s postupem schváleným vládou České republiky dne 26. ledna t. r. Tento postup nutně respektuje prvotní potřebu uvolnit kmitočty z pásma tzv. Digitální dividendy v rámci přechodu na zemské digitální vysílání a současně i skutečnost, že zmocnění k provedení aukce kmitočtů bude legislativně upraveno až v novele zákona o elektronických komunikacích.

ČTÚ zásadně odmítá snahy manažerů společnosti MobilKom omlouvat své manažerské selhání regulačními podmínkami.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 24. listopadu 2011

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XI/2011

Soubory ke stažení
tz4324112011.pdf(83.23 KB)
Top