SDĚLENÍ o zahájení přezkumu důvodů, zda je třeba v rámci univerzální služby uložit povinnost poskytovat dílčí službu doplňkových služeb

Ustanovení § 38 odst. 2 písm. d) zákona o elektronických komunikacích uvádí, že v rámci univerzální služby může Český telekomunikační úřad uložit podnikateli povinnost poskytovat doplňkové služby k dílčím službám podle § 38 odst. 2 písmen a) a b), kterými jsou:

  1. podrobný rozpis účtů,
  2. bezplatné selektivní blokování odchozích volání, textových zpráv nebo multimediálních zpráv, nebo, je-li to technicky proveditelné, jiných podobných aplikací se zvýšenou sazbou,
  3. systémy předplatného,
  4. postupné splácení ceny za připojení,
  5. zvláštní opatření při neplacení účtů,
  6. poradenství ohledně sazeb,
  7. kontrola nákladů,
  8. deaktivace vyúčtování třetích stran.


Přechodné ustanovení uvedené v čl. II bodu 10. zákona č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, uvádí, že Český telekomunikační úřad do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona provede přezkum, zda je třeba uložit povinnost poskytovat doplňkové služby.
S ohledem na výše uvedené zahájil Český telekomunikační úřad přezkum důvodů, zda je třeba v rámci univerzální služby uložit povinnost poskytovat dílčí službu doplňkových služeb.

Pro účely přezkumu potřebuje Český telekomunikační úřad získat informace, připomínky a podněty o poskytování této služby, a to od co nejširšího spektra subjektů. Na základě výsledků přezkumu Český telekomunikační úřad vydá záměr o uložení, případně neuložení povinnosti poskytovat tuto dílčí službu. Tento záměr odůvodní.

 

čj. ČTÚ-7 197/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top