SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o ukončení přezkoumání podle § 20 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích v souvislosti s blížícím se koncem platnosti přídělů rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 410–410,5 / 420–420,5 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že v souladu s § 20 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, dokončil přezkoumání práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 410–410,5 / 420–420,5 MHz.

Úřad v rámci přezkoumání dospěl k závěru, že v dalším období (po skončení doby platnosti předmětného přídělu) již není třeba zachovávat omezení počtu práv a umožnit další využívání dotčených rádiových kmitočtů bez administrativního omezení v podobě omezení počtu práv. Toto omezení je pak nutné na základě změny příslušné části plánu využití rádiového spektra pro toto další období zrušit.

Příloha – Závěry přezkoumání

čj. ČTÚ-2 600/2020-613/III. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top