Provozování poštovních služeb

Dne 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 221/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Zákon o poštovních službách stanovuje povinnosti pro provozovatele poskytující poštovní služby nebo zajišťující zahraniční poštovní služby. Detailní informace jsou uvedeny v zákoně o poštovních službách, nicméně pro snazší orientaci v této problematice uvádíme stručný přehled hlavních povinností.

1. Podnikání v oblasti poštovních služeb

Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Předmětem podnikání v oblasti poštovních služeb je poskytování poštovních služeb a zajišťování zahraničních poštovních služeb.

Podle § 1 odst. 2 zákona o poštovních službách je poštovní službou činnost prováděná podle poštovní smlouvy a za podmínek stanovených zákonem o poštovních službách. Poštovní služba zpravidla zahrnuje poštovní podání, třídění a přepravu poštovní zásilky prostřednictvím poštovní sítě a je prováděna za účelem dodání poštovní zásilky příjemci. Za poštovní službu se považuje i dodání poukázané peněžní částky.

Podle § 1 odst. 3 zákona o poštovních službách pak poštovní službou není přeprava poštovních zásilek, pokud je vykonávána osobou, která k těmto zásilkám současně neprovedla poštovní podání, třídění nebo dodání. Poštovní službou rovněž není služba obdobná poštovní službě, která je vykonávána odesílatelem nebo s ním propojenou osobou.

Zahraniční poštovní službou je pak podle § 2 písm. i) zákona o poštovních službách služba, jejíž poskytnutí bylo sjednáno v zahraničí a jejímž účelem je dodání poštovní zásilky nebo peněžní částky v České republice a která spadá do oblasti poštovních služeb v té fázi, jež je provozovatelem zajišťována na území České republiky. V případě pochybností, zda podnikatel poskytuje poštovní služby, či nikoliv, je možné obrátit se na Český telekomunikační úřad, Odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb prostřednictvím kontaktních údajů Úřadu.

2. Oznámení podnikání a evidence provozovatelů poskytujících
     nebo zajišťujících poštovní služby

Podle § 18 zákona o poštovních službách jsou provozovatelé poskytující poštovní služby nebo zajišťující zahraniční poštovní služby povinni oznámit písemně svou podnikatelskou činnost v oblasti poštovních služeb Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „ČTÚ“) doručením řádně a úplně vyplněného formuláře oznámení podnikání včetně příloh, přičemž musí splnit podmínky, které jsou detailně popsány v § 17 zákona o poštovních službách.

Povinnost oznámit ČTÚ podnikání v oblasti poštovních služeb mají nejenom subjekty, jež zahajují svou podnikatelskou činnost v oblasti poštovních služeb nově, ale i podnikatelské subjekty, jež poskytovaly nebo zajišťovaly poštovní služby na základě živnostenského oprávnění podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, před 1. lednem 2013, a tuto činnost vykonávají i nadále.

Subjekty, jež poskytovaly nebo zajišťovaly poštovní služby podle dříve platných ustanovení živnostenského zákona, mohly využít přechodného období do 30. dubna. 2013 k oznámení poskytování nebo zajišťování poštovních služeb ČTÚ. Původní živnostenské oprávnění opravňovalo tyto subjekty k poskytování nebo zajišťování poštovních služeb nejdéle do konce přechodného období. Pokud do konce přechodného období ČTÚ podnikatelé nepodali oznámení o podnikání v oblasti poštovních služeb, oprávnění k této podnikatelské činnosti jim zaniklo.

Pro samotné oznámení podnikatelské činnosti je dán vzor formuláře, jehož náležitosti stanovuje vyhláška č. 434/2012 Sb., o stanovení vzoru formuláře oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb. Vyplněný formulář je možné doručit Úřadu ať již v listinné podobě osobně v místě jeho sídla, poštou, nebo elektronicky do datové schránky, popř. e-mailem s uznávaným podpisem. Veškeré kontaktní údaje pro komunikaci s ČTÚ jsou dostupné na jeho webu.

Povinnými přílohami oznámení jsou:

  1. základní údaje fyzické osoby nezbytné pro vyžádání výpisu z evidence Rejstříku trestů Úřadem v souladu s ustanovením § 17 odst. 5 zákona o poštovních službách. Tyto údaje musí vyplnit oznamovatel (oprávněná osoba). ČTÚ si na základě takto předložených údajů za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, výpis z evidence Rejstříku trestů. Fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem z cizozemské evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným orgánem státu, jehož je občanem, jakož i státu, kde se naposledy osoba v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu nejméně 6 měsíců; nevydává-li stát takové doklady, pak prohlášením o bezúhonnosti učiněným před příslušným orgánem takového státu. Tyto doklady nebo prohlášení nesmí být starší 3 měsíců. U právnické osoby musí podmínku bezúhonnosti splňovat všichni členové statutárního orgánu. Tito členové dokládají bezúhonnost jako fyzické osoby.
  2. potvrzení příslušného finančního úřadu prokazující skutečnost, že oznamovatel nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani u orgánů Celní správy České republiky evidován nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
  3. doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud byl již zápis proveden; u zahraniční právnické osoby výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování podniku v zahraničí; doklad o provozování podniku v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie; výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce,
  4. doklad o trvalém pobytu zahraniční fyzické osoby, byl-li jí udělen; zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území České republiky organizační složku podniku, doklad prokazující, že má podnik mimo území České republiky a doklady o jeho provozování; doklad o provozování podniku nedokládá státní příslušník členského státu Evropské unie,
  5. doklad o zaplacení správního poplatku.

Doklady, jež jsou přílohami oznámení zaslanými ČTÚ, musí být originály nebo úředně ověřené kopie. V případě, že oznamovatel obdržel doklady v elektronické formě a stejným způsobem je zasílá ČTÚ, je zapotřebí, aby doklad obsahoval původní elektronický podpis subjektu, jenž ho vystavil. Dojde-li ke konverzi dokumentu z elektronické formy do listinné, nebo naopak, musí být dokument opatřen ověřovací doložkou v souladu s § 22 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Tuto konverzi dokumentu i opatření ověřovací doložkou může provést každý Czech POINT.

Oprávnění k podnikání vzniká podle § 18 odst. 1 zákona o poštovních službách dnem doručení písemného oznámení podnikání, které splňuje náležitosti podle § 18 odst. 2 a 3 zákona o poštovních službách.

Na základě řádného oznámení podnikatelské činnosti vydá ČTÚ osvědčení potvrzující, že provozovatel splnil svou oznamovací povinnost a je tedy oprávněn podnikat v oblasti poštovních služeb.

Ustanovení § 36a odst. 1 písm. b) zákona o poštovních službách stanovuje, že evidenci provozovatelů vede ČTÚ. Ten rovněž uděluje určenému provozovateli, který má povinnost poskytovat a zajišťovat základní služby, poštovní licenci. ČTÚ rovněž zveřejňuje na svém webu seznam provozovatelů poštovních služeb.

Podnikatelé, kteří provedli řádné oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb, jsou povinni podle § 18 odst. 4 až 6 zákona o poštovních službách oznámit všechny změny v poskytování nebo zajišťování poštovních služeb, přerušení, opětovné zahájení, případně ukončení podnikání. Oznámení všech těchto změn probíhá obdobně jako oznámení podnikatelské činnosti prostřednictvím výše uvedeného formuláře.

3. Správní poplatky

Za vydání osvědčení o oznámení podnikání, se vybírá správní poplatek ve výši 1 000,− Kč. Správní poplatek se vybírá podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, přílohy Sazebník, části VIII, položky 113 písm. a).

Při oznámení změny uhradí fyzická a právnická osoba, žádající o vydání osvědčení o sdělení změny oznamovaných údajů správní poplatek ve výši 500,- Kč. Správní poplatek je vybírán podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, přílohy Sazebník, části VIII, položky 113 písm. b).

Správní poplatek uhradí fyzická nebo právnická osoba na příjmový účet odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb ČTÚ. Veškeré kontaktní údaje potřebné k úhradě správního poplatku sdělí podnikateli tento věcně příslušný odbor ČTÚ (viz Adresář) poté, co obdrží od oznamovatele oznámení podnikání nebo oznámení změny již dříve oznámené podnikatelské činnosti.

Úhrada správního poplatku je možná rovněž kolkem nalepeným na formulář oznámení. Umístění kolku není přesně stanoveno, je tedy možné ho umístit kamkoliv, pokud nedojde k zakrytí textu.

Další informace a sazebník správních poplatků zde.

4. Další povinnosti provozovatelů poštovních služeb

Dalšími povinnostmi týkajícími se provozovatelů poštovních služeb jsou zejména informační povinnosti a specifické povinnosti provozovatele plnícího poštovní povinnost (držitel poštovní licence). Tyto povinnosti jsou blíže popsány v Právech a povinnostech uživatelů poštovních služeb.  

5. Závěr

Výčet zde uvedených povinností provozovatelů poštovních služeb zobrazuje pouze stručný přehled povinností provozovatelů poskytujících poštovní služby nebo zajišťujících zahraniční poštovní služby. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se podmínek pro provozování poštovních služeb doporučujeme kontaktovat Odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb (viz Adresář).

Top