Podmínky výstavby a provozu telekomunikačních zařízení podle dříve platných předpisů

Telekomunikační zařízení budovaná v době účinnosti zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů (od 1. 7. 1964 do 30. 6. 2000)

Organizacím spojů podle § 12 odst. 1 uvedeného zákona příslušelo ve veřejném zájmu oprávnění

  • zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech telekomunikační vedení nadzemní a podzemní včetně potřebných opěrných a vytyčovacích bodů,
  • vstupovat a vjíždět v nezbytně nutném rozsahu při projektování, zřizování, provozu, opravách, změnách nebo odstraňování telekomunikačního zařízení na cizí nemovitosti,
  • provádět nezbytné úpravy půdy a jejího porostu, zvláště odstraňovat a oklešťovat stromoví překážející telekomunikačnímu vedení.

Výše uvedená oprávnění byla věcnými břemeny váznoucími na dotčených nemovitostech a nezapisovala se do katastru nemovitostí (§ 12 odst. 3).

Pokud bylo výkonem oprávnění omezeno užívání nemovitosti, náležela jejímu vlastníku nebo nájemci přiměřená náhrada (§ 12 odst. 4).

Nedošlo-li mezi vlastníkem nebo nájemcem a organizací spojů k dohodě o náhradě podle předchozího odstavce, rozhodoval na základě jeho žádosti soud (§ 12 odst. 5).

Telekomunikační zařízení budovaná v době účinnosti zákona č. 151/2000 Sb., zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (od 1. 7. 2000 do 30. 4. 2005)

Držitel telekomunikační licence ke zřizování veřejné telekomunikační sítě a držitel osvědčení o registraci ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí určených výhradně k jednosměrnému šíření televizních signálů po vedení (dále jen „držitel licence“) byl podle § 90 odst. 1 uvedeného zákona ve veřejném zájmu oprávněn

  • zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů, telefonní budky pro veřejné telefonní automaty, přetínat tyto pozemky vodiči a umísťovat v nich vedení telekomunikační sítě,
  • po dohodě s vlastníkem budovy zřizovat a provozovat v cizích budovách vnitřní telekomunikační rozvody, koncové body telekomunikační sítě, přípojná telekomunikační vedení pro veřejné telefonní automaty a telekomunikační zařízení veřejné telekomunikační sítě,
  • v nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti s činnostmi uvedenými v písmenech a) a b) a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačních vedení a zařízení umístěných na cizích nemovitostech v souvislosti s činnostmi uvedenými v písmenech a) a b),
  • v nezbytném rozsahu kácet a oklesťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačních vedení a zařízení, a to v souladu s podmínkami stanovenými zvláštním právním předpisem.

Pro zajištění výkonu oprávnění podle bodů a) a b) předchozího odstavce uzavřel držitel licence s vlastníkem dotčené nemovitosti před zahájením stavby písemnou dohodu o zřízení věcného břemene k dotčené nemovitosti za jednorázovou úhradu. Nedošlo-li k dohodě, rozhodoval o zřízení věcného břemene a výši jednorázové úhrady obecný stavební úřad na návrh držitele licence (§ 91 odst. 3).

Ochrana vlastnického práva byla upravena v § 38 dříve platného zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve kterém bylo uvedeno, že pokud neměl navrhovatel k pozemku vlastnické nebo jiné právo, bylo možno bez souhlasu vlastníka vydat uzemní rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnutí o využití území pouze tehdy, jestliže bylo možné pro navrhovaný účel pozemek vyvlastnit nebo měl-li se navrhovatel stát vlastníkem pozemku podle zvláštního předpisu.

Top