Podmínky a postupy dle liniového zákona

Postupy dle liniového zákona

Zákon č. 416/2019 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon“), obsahuje speciální úpravu ke stavebnímu zákonu, jež se v některých ohledech týká taktéž výstavby sítí elektronických komunikací.

Přípojka

Přípojky elektronických komunikací do délky 100 metrů nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas podle stavebního zákona; to neplatí v případech, kdy je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Kolaudační souhlas

Podle liniového zákona rovněž platí, že k užívání stavby infrastruktury elektronických komunikací se nevyžaduje kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí podle stavebního zákona. Stavebník předloží do 60 dnů ode dne zahájení užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu údaje určující polohu definičního bodu stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci, a geometrický plán umístění stavby.

Přípolož

S účinností od 1. 1. 2021 byl do liniového zákona zakotven termín „přípolož“. Přípoloží se rozumí stavba infrastruktury elektronických komunikací, která se přikládá buď ke stavbě pozemní komunikace nebo dráhy, případně k podzemní stavbě kanalizace, energetického vedení, veřejného osvětlení, produktovodu nebo vedení sítě elektronických komunikací.

Stavba přípolože nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas stavebního úřadu, ani závazné stanovisko orgánu státní památkové péče, a to pokud ochranné pásmo přípolože nepřekročí hranici ochranného pásma stavby, v jehož prostoru se přípolož přikládá, a pokud stavebník přípolože a stavebník stavby, ke které se přípolož přikládá, uzavřeli dohodu o přípoloži, v níž sjednali svá práva a povinnosti při provádění stavby a následném provozování obou staveb a určili jejich vzájemnou polohu.

Přípolož je samostatnou stavbou, která je technicky oddělena od stavby, ke které se přípolož přikládá. V řízeních a postupech podle stavebního zákona týkajících se stavby, ke které se přikládá přípolož, se k přípoloži nepřihlíží.

Metodická pracovní pomůcka

Postupy při přípravě, umisťování a povolování staveb infrastruktury elektronických komunikací shrnuje metodická pracovní pomůcka připravená Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, Českým telekomunikačním úřadem a Platformou odborné veřejnosti.

Metodická pracovní pomůcka | PDF

Top