Informační povinnosti

Jednorázové poskytnutí dat

Podle čl. 4. odst. 1 nařízení předají poskytovatelé národním regulačním orgánům jednorázově údaje zahrnující název poskytovatele, jeho právní postavení a formu, registrační číslo v obchodním nebo obdobném rejstříku (IČO), identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty (DIČ), adresu podniku, kontaktní údaje kontaktní osoby, charakteristiku poskytovaných služeb dodávání balíků a všeobecné podmínky těchto služeb, včetně podrobného popisu postupu pro podávání stížností pro uživatele a veškerých možných omezení odpovědnosti. Případné změny těchto údajů oznámí poskytovatelé rovněž národním regulačním orgánům, a to ve lhůtě do 30 dní od provedení změny.

Vzor formuláře pro předání těchto informací stanovuje příloha I prováděcího nařízení. Poskytovatelé služeb přeshraničního dodávání balíků mohou pro předání výše uvedených informací použít tento formulář.

Každoroční poskytování dat

Nařízení za účelem získání přehledu o vývoji trhu stanoví poskytovatelům povinnost předávat příslušnému regulačnímu orgánu ve lhůtě do 30. června každého kalendářního roku údaje v rozsahu stanoveném čl. 4 odst. 3 nařízení za předchozí kalendářní rok. Tyto údaje zahrnují zejména roční obrat ze služeb dodávání balíků, počet osob, které pro poskytovatele pracovaly a byly zapojeny do poskytování služeb dodávání balíků, počet zpracovaných balíků, názvy jejich subdodavatelů a veřejně dostupný ceník služeb dodávání balíků platný dne 1. ledna každého kalendářního roku, pokud je k dispozici.

Strukturu dat, která jsou poskytovatelé podle nařízení povinni předávat, stanovuje příloha II prováděcího nařízení. Poskytovatelé tato data předají prostřednictvím programové aplikace na elektronickém formuláři, který je dostupný na webu ČTÚ: https://monitoringtrhu.ctu.cz.

Top