ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel prostřednictvím elektronické podatelny dne 18. října 2016 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací o podmínkách individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby a přídělů rádiových kmitočtů provozovatelů Vysílací sítě 2 (Multiplex 2), Vysílací sítě 3 (Multiplex 3) a Vysílací sítě 4 (Multiplex 4), s výjimkou informací výlučně se týkajících údajů o osobách držitelů individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, resp. s výjimkou technických údajů o přidělených kmitočtech.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad žadateli v zákonné lhůtě poskytnul požadovanou informaci dopisem dne 24. října 2016.

 čj. ČTÚ-97 465/2016-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top